Barn med läs- och skrivsvårigheter kan kartläggas i skolan

Logopedenheten i Region Gävleborg slutar att utreda läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hos barn upp till 17 år.

– Barnen behöver inte en medicinsk diagnos för att få stöd i skolorna, den kartläggning som skolorna gör ska vara en bra grund för det stöd barnen har rätt till i undervisningen, säger Anders Rhodin, tf verksamhetschef.     

Antalet barn med läs- och skrivsvårigheter har ökat de senaste åren och det är lång kö till bedömning av logoped.

– Ansvaret för kartläggning och åtgärder ligger på skolorna enligt skollagen. Vi behöver prioritera våra insatser till dem som inte kan få hjälp på annat håll och det gör vi med stöd av hälso- och sjukvårdslagen, säger Anders Rhodin.

Prioriteringen gäller bland andra förskolebarn och skolbarn med språkstörning/DLD (Developmental Language Disorder), ett område där logopeder är den yrkesgrupp har specialkunskaper om utredning och behandling. Logopederna i Region Gävleborg kommer att fortsätta att utreda dyslexi hos vuxna, dock omfattas dessa utredningar inte av vårdgarantin då ingen behandling görs.

Skolan kan bedöma läs- och skrivsvårigheter

Både speciallärare och specialpedagoger kan vara de som identifierar lämpliga insatser, det krävs inte en logoped för den bedömningen. Och kompetensen för att stödja barnens lärande ska finnas i skolorna.

– Att skolan håller i både kartläggning och åtgärder och därmed får en helhetsbild av barnens problematik ser jag som en naturlig väg med barnens bästa för ögonen, säger Anders Rhodin.

Behovet av samverkansrutiner ses nu över med kommunerna för att säkerställa att barnen får rätt hjälp och att föräldrar får information om hur de ska gå tillväga.

Sveriges regioner har olika rutiner för hur läs- och skrivsvårigheter utreds inom sjukvården. I de flesta regioner utreds bara vuxna. Några regioner utreder även barn.