Specialistvård i hemmet BUS.
Barnsjuksköterska Marie Korssell och barnsjuksköterska Monika Cyrén.

Barn- och ungdomssjukvården utför specialistvård hemma hos barnen

Barn- och ungdomssjukvården i Region Gävleborg har inrättat ett team för specialistsjukvård i hemmet. Sjuksköterskor och undersköterskor åker dagligen ut för vårdinsatser hos sina patienter.

Hittills har barn- och ungdomssjukvårdens närvaro i hemmen till största delen handlat om att låna ut medicinskteknisk utrustning och att utbilda föräldrar i hur de används. Vårdnadshavare har även fått lära sig hur de själva kan utföra enklare vård hemma.

Vid svåra sjukdomstillstånd

Nu utför barn- och ungdomssjukvården även specialistsjukvård i hemmet. Teamet bemannas dagtid under vardagar, men även andra besökstider kan bli aktuella efter behov och utifrån överenskommelse med familjen.

– Bättre tillgänglighet och ökad trygghet är viktiga politiska prioriteringar som ska vägleda utvecklingen av sjukvården i hela vårt län, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S). Meningen med den här inriktningen är att nå en mer jämlik och likvärdig vård, och just den här fina satsningen kommer ju att förbättra för barn och unga i Gävleborg.

Hjärtefråga i hälso- och sjukvården

Specialistvården i hemmet har länge varit en hjärtefråga för barn- och ungdomssjukvården.

– Det är en verksamhet som vi planerat för länge. Det nya arbetssättet underlättar för de svårt sjuka barnen och för deras familjer. Jag vill vara tydlig med att det inte är frågan om generella sjukvårdsinsatser för barn i allmänhet utan specialistsjukvård för en specifik grupp med svåra sjukdomstillstånd, säger Alf Kågström, verksamhetschef för barn- och ungdomssjukvården i Region Gävleborg.

Vårdplan anpassas till barnets hemmiljö

När ett barn uppfyller villkoren för specialistsjukvård i hemmet upprättas en vårdplan. Det kan handla om både akuta, tidsbegränsade eller långvariga insatser. Vårdplanen anpassas individuellt till barnet och hemmiljön tillsammans med vårdnadshavare. Även lekterapeut, kurator och sjukhuslärare kan involveras i vården, och vid behov inleds samarbete med barn- och ungdomshabiliteringen.

– Än så länge har vi ett team som utgår från Gävle sjukhus, men Hudiksvalls sjukhus ligger också i startgroparna. Där behöver vi väga in hur de längre geografiska avstånden påverkar möjligheterna till sjukvårdsinsatser i hemmet, förklarar Alf Kågström.

Specialistsjukvården i hemmet omfattar för närvarande även barn i palliativt skede. Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit initiativ till en särskild utredning om hur palliativ vård för barn bäst kan bedrivas i Region Gävleborg.