Aktuellt från vårdhygien

De flesta av Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer avseende covid-19 avvecklas i slutet av september. Dessa lättnader gäller först och främst samhället. Inom vård och omsorg är det fortsatt viktigt att skydda de sköraste från covid-19.

Grundläggande rekommendationer gäller fortfarande

De grundläggande råden om att hålla avstånd och undvika trängsel gäller fortfarande. Det är viktigt att du stannar hemma och testar dig vid symtom. Detta oavsett om du är vaccinerad eller inte. Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra.

Nya vårdhygieniska rekommendationer inom kort

Vårdhygieniska rekommendationer för vård och omsorg kommer att anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens särskilda vägledning för vård och omsorg som väntas komma inom kort. Lokala anpassningar kommuniceras i linjeorganisation, på Plexus och Samverkanswebben.

Det är extra viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under den pågående coronapandemin. I verksamheter där det finns risk för smitta kan arbetssätt och rutiner behöva ändras utifrån patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Det är även viktigt att se över behoven av personlig skyddsutrustning.

Viktigt med hög vaccinationstäckning

Pandemin är inte över. I vissa länder har man återigen fått smittspridning av covid-19 och lokala klusterutbrott bland oskyddade grupper inom samhället har registrerats, inklusive behov för sjukvård. Därför är det av ytterst vikt att så många som möjligt vaccinerar sig, både medarbetare inom vård- och omsorg samt samhället i övrigt, så att en hög vaccinationstäckning nås. Det är det viktigaste skyddet mot covid-19 med bibehållna testnings- och smittspårningsaktiviteter.

Vid smittspårning i vård och omsorg behöver personal och patienter fortsatt testas oavsett symtom och vaccinationsstatus för att minimera risken för smittspridning och utbrott.

PCR-testning efter hemkomst från resa utanför Norden

Den lokalt skärpta rekommendationen för provtagning efter hemkomst i från resa utanför Norden för vård och omsorgspersonal samt patienter gick ut den 31 augusti. Nu gäller rekommendationen från Folkhälsomyndigheten.

Skydda dig mot säsongsinfluensan

Med tanke på rådande pandemi är det extra viktigt att skydda sig mot säsongsinfluensa. Nytt för i år är Folkhälsomyndighetens rekommendation att prioritera både riskgrupper för allvarlig sjukdom samt vård- och omsorgspersonal för vaccination.

Glöm inte att den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning av influensa inom sjukvården är att vård- och omsorgspersonal vaccinerar sig inför varje säsong.

vårdhygiens och smittskydds webbsida finns det samlad information om både vårdhygieniska rutiner, vaccination och aktuell lokal virusstatistik avseende influensa.

Hösten säsong för luftvägsvirus

Det är många olika luftvägsvirus som cirkulerar i samhället i denna tid på höst. Till exempel RS-virus, adenovirus, enterovirus, humant metapneumovirus, parainfluensavirus och enterovirus/rhinovirus.

Följ gällande regler:

  • Patienter vårdas om möjligt i enkelrum med ett eget hygienutrymme under den period patienten bedöms vara smittsam.
  • Personal använder stänkskydd för ansiktet (exempelvis se i vårdhygieniska rutin för covid-19) vid nära vårdarbete (inom två meters avstånd).

Hygienombudsträffen återupptas i höst

Efter åren med covid-19 i fokus återgår även vårdhygien successivt till ”det normala”. Vikten med att styrka hygienombudens roll och kunskap stärks det lokala arbetet på enheterna i ansträngningar för att minska antalet vårdrelaterade infektioner i regionen.

I höst finns två utbildningstillfällen:

  • Tillfälle 1: 22 september eller 29 september
  • Tillfälle 2: 30 november eller 9 december

Anmälan: vardhygien@regiongavleborg.se. Fler utbildningstillfällen kommer längre fram.

Hygienombud

Alla enheter rekommenderas utse hygienombud inom sina verksamheter och anmäla dessa till vardhygien@regiongavleborg.se.  Ombuden hanterar vårdhygieniska kommunikations- och utbildningsfrågor.

Utbildning i Infektionsverktyget

Arbete med vårdrelaterade infektioner inklusive Infektionsverktyget har också påverkats av covid-19. Ett arbete med Inera pågår för att få till ett utbildningstillfälle i verktyget. Mer information kommer senare.