Projektet RATT-X har fått ekonomiskt stöd för att främja satsningar på mer koldioxidsnål teknik för utvecklingen av förnybara drivmedel i länet.

Projektmedel

Här hittar du information om hur du söker regionala projektmedel.

Medel är möjliga att söka för dig som representerar en offentlig förvaltning, förening eller organisation. Syftet med projektmedlen är att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet.

Postadressen för inlämning av ansökningar har ändrats. Den nya postadressen hittar du under kontakt nedan.

Viktigt att veta

Region Gävleborg medfinansierar projekt med tydliga mål och syften som leder till regional tillväxt och utveckling. För att ett projekt ska beviljas medel ska dess insatser överensstämma med Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 och Finansieringsstrategi 2018-2020

Ansökan om projektmedel är en offentlig handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av det som står i ansökan, oavsett om projektet beviljats eller inte.

  • Med projekt avses verksamheter utanför den ordinarie verksamheten, hos både projektägare och samarbetspartner, som genomförs för att nå ett bestämt mål.
  • Det krävs att projektet är avgränsat i tid, ekonomi och arbetsinsats för att beviljas projektmedel.
  • Projektstart kan ske tidigast när ansökan om stöd skickats in till Region Gävleborg. Kostnader som upparbetats innan beslut fattats sker på egen risk.
  • Den totala andelen projektmedel från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, från en eller flera finansiärer, får uppgå till högst 50 % av projektbudgeten.
  • Kompletterande medfinansiering bör eftersträvas, gärna med EU-medel.
  • Stöd som kan betraktas som företagsstöd till enskilda företag får inte ges inom projektet.

Kontakta oss

Kontakta alltid oss redan på idéstadiet för att förankra din projektidé innan du ansöker om projektmedel så att vi kan stödja dig på bästa sätt.

Beskriv din projektidé

Du ska beskriva din projektidé med hjälp av bilaga 1, Förändringslogik, och mejla den till projektmedel@regiongavleborg.se. Detta dokument kommer att utvecklas under ansökningsförfarandet och ska sedan bifogas med ansökan som en obligatorisk bilaga, se fliken ”Hur ansöker du?”.

Handläggningstid

Från det att en ansökan inkommit till Region Gävleborg är handläggningstiden, inklusive den politiska beslutsprocessen, cirka två månader.

E-postadress:
Mejla oss på projektmedel@regiongavleborg.se

Meddela ditt namn och telefonnummer om du vill att vi ringer upp dig.

Postadress:
Region Gävleborg
Regionala utvecklingsmedel
Budstation 96
801 88 Gävle

Att ansöka om projektmedel

Sökande kan vara offentliga förvaltningar, föreningar eller organisationer, men normalt inte enskilda personer eller företag.

Du kan söka stöd för projekt som syftar till att skapa strukturer, metoder, arenor eller plattformar för att underlätta strukturomvandling och skapa sysselsättning utifrån ett regionalt perspektiv. Såväl i städer och samhällen som i landsbygder.

Projektet ska bidra till en hållbar tillväxt utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv.

När det gäller stöd till en eller flera kommuner i samverkan förutsätts dessa medverka i och medfinansiera projektet.

Ansökningar kan göras löpande. Det är viktigt att du gör ansökan i god tid innan projektet ska starta.

När du förankrat din projektidé med Region Gävleborg, se fliken ”Innan du ansöker”, ansöker du om projektmedel via www.minansokan.se.

För att en ansökan ska anses komplett krävs att du fyller i den begärda informationen i ”Min ansökan”.  Observera att det ska finnas en beskrivning i varje textfält, det är inte tillräckligt att endast göra en hänvisning.

Fyll i och bifoga nedanstående tre bilagor i ”Min ansökan”. Du bifogar dokumenten under rubriken ”Dokument” och genom att använda funktionen ”+ Lägg till dokument”.

Bilaga 1            Förändringslogik 

Bilaga 2            Specificerad budget 

Bilaga 3            Medfinansieringsintyg

Kontakta oss gärna om du har frågor och funderingar.

Vill du läsa om och inspireras av andra projekt kan du titta i projektbanken för nationella projektmedel. Den innehåller beviljade projekt från 2007 och framåt och du kan bland annat hitta information om vad projekten handlar om, vem som är ägare, vilka aktörer som ingår, hur mycket medel som beviljats och vilken organisation som beslutat om medlen.

Projektbanken

Mer inspiration finns i Region Gävleborgs årliga magasin med beviljade projektmedel och företagsstöd, finansierade via statliga medel. Här beskrivs ett urval av stödmottagares olika verksamheter i projekt och företag.

Magasin - Möjligheternas region  

Att ansöka om utbetalning

För projekt med beslut år 2018 och tidigare ska varje rekvisition (ansökan om utbetalning) med tillhörande underlag även fortsättningsvis sändas in per post.

Adressen är:
Region Gävleborg
Regionala utvecklingsmedel
Budstation 96
801 88 Gävle

Utbetalning av beviljade projektmedel sker efter redovisning av resultat och upparbetade kostnader. När du ansöker om utbetalning ska du skicka in både lägesrapport och ekonomisk redovisning per post.

Mallar med tillhörande information hittar du under rubriken " Redovisningsmallar och information för projekt beslutade år 2018 och tidigare".

Lägesrapport
Vid varje ansökan om utbetalning ska lägesrapport på Region Gävleborgs mall bifogas.

Slutrapport
Vid slutredovisning av projektet ska en slutrapport på Region Gävleborgs mall bifogas.

Ekonomisk redovisning
Du ska göra en redovisning av nedlagda kostnader i projektet. Projektet ska särredovisas hos stödmottagaren, så att intäkter och kostnader för projektet direkt kan utläsas i redovisningen oavsett om annan verksamhet pågår samtidigt.

Utdrag ur bokföringen (huvudbok och resultatrapport) ska bifogas rekvisitionen tillsammans med eventuella andra underlag som framgår av informationen i dokumentet ”Redovisning av projekt” som du finner under fliken " Redovisningsmallar och information för projekt beslutade år 2018 och tidigare".

Om den ekonomiska slutredovisningen visar att kostnaderna för projektet blivit lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna.

Rekvisition av medel ska ske minst två gånger per år. Vilket tidsintervall som ska gälla beslutas i samråd mellan Region Gävleborg och projektägaren.

För projekt med beslut år 2019 och senare ska ansökan om utbetalning ske i den digitala portalen Min Ansökan.

Den ekonomiska redovisningen görs direkt i Min ansökan, underskrivna dokument skannas in och skickas även de elektroniskt i tjänsten Min ansökan. Som stöd finns hjälptexter direkt i Min ansökan i form av klickbara "i".

Manual som beskriver hur ni hanterar olika funktioner i Min ansökan.

Utbetalning av beviljade projektmedel sker efter redovisning av resultat och upparbetade kostnader. När du ansöker om utbetalning ska du skicka in både lägesrapport och ekonomisk redovisning. Ansökan om utbetalning ska kompletteras med ett antal bilagor.

Mallar med tillhörande information hittar du under rubriken "Redovisningsmallar och information beslutade år 2019 och senare”

Lägesrapport
Vid varje ansökan om utbetalning ska lägesrapport på Region Gävleborgs mall bifogas.

Slutrapport
Vid slutredovisning av projektet ska en slutrapport på Region Gävleborgs mall bifogas.

Ekonomisk redovisning
Du ska göra en redovisning av nedlagda kostnader i projektet. Projektet ska särredovisas hos stödmottagaren, så att intäkter och kostnader för projektet direkt kan utläsas i redovisningen oavsett om annan verksamhet pågår samtidigt.

Utdrag ur bokföringen (huvudbok och resultatrapport) ska bifogas Ansökan om utbetalning tillsammans med ytterligare underlag som framgår av informationen i dokumentet ”Ansökan om utbetalning” under fliken " Redovisningsmallar och information beslutade 2019 och senare”.

Om den ekonomiska slutredovisningen visar att kostnaderna för projektet blivit lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna.

Ansökan om utbetalning sker kvartalsvis om inte annat överenskommits med Region Gävleborg. Ansökan om utbetalning kan endast avse kostnader som uppstått under den beslutade projektperioden

På Tillväxtverkets websida, Följ reglerna för kostnader, kan du läs mer om vilka kostnader ni kan få stöd för i ert projekt och vilka grundläggande krav kostnaderna ska uppfylla för att vara stödberättigande.