Snickeri Bjuråker
Vida snickeri i Bjuråker är ett av de företag som fått ekonomiskt stöd.

Företagsstöd

Här hittar du information om hur du söker företagsstöd. De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Gävleborg. Syftet med stöden är att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av snabba förändringar i samband med läget runt coronaviruset har Region Gävleborg stängt möjligheterna att ansöka om ordinarie företagsstöd. Budgeten är delvis omprioriterad till ett tillfälligt omställningsstöd och resterande delen av budgeten för 2020 är redan fullt intecknad.

Stängningen gäller tills vidare, vi beräknar att öppna för nya ansökningar den 1 januari 2021. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar via vår webbplats.

Omställningsstöd till små och medelstora företag

Med anledning av den pågående coronapandemin avsätter Region Gävleborg 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Ansökan

Här kan du ta del av villkoren för detta stöd och se hur du ansöker.

Export till nya länder

Det är fortsatt möjligt att ansöka om affärsutvecklingscheck för förberedelser för export till nya länder, denna stödform ligger utanför ordinarie anslag.

Företagsstöd - Viktigt att veta

Möjligheten att erhålla regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag.

De företag som bedöms klara investeringen utan stöd, både på kort och lång sikt, kan inte beviljas stöd.

Vid prövning av ansökan beaktas att stödet inte får snedvrida konkurrensen. Företaget ska ha en egen produkt eller tjänst.

Investeringen ska vara så stor och betydelsefull att den kan ses som ett språng i företagets utveckling.

Lönekostnader, driftskostnader och kostnader för eget arbete är inte stödberättigade kostnader, inte heller kostnader för datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Kostnader som tas upp i ansökan får inte vara beställda och betalda innan ansökan inkommit till Region Gävleborg.

Stödet betalas alltid ut i efterskott.

Verksamheter som till övervägande del finansieras med offentliga medel kan inte få regionalt företagsstöd.

Stöd lämnas inte till företag inom jordbruks-, trädgårds- och fiskerinäringen.

Du ska använda det digitala ansökningssystemet ”Min ansökan” www.minansokan.se
Där framgår det vilka handlingar du behöver bifoga, nedanstående dokument och information kan vara aktuella:

 • Hållbar tillväxt inklusive jämställdhetsplan
 • Resultatbudget för kommande år
 • Likviditetsbudget 
 • Detaljerad kostnadssammanställning 
 • Offerter
 • Lånelöfte från finansiär
 • Aktuella tillstånd

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Det är förordningarna nedan som reglerar de regionala företagsstöden. Det är dessa som beaktas när du söker stöd till ditt företag.

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar: foretagsstod@regiongavleborg.se
Kontaktpersoner finns också till respektive stödform.

Postadress:
Region Gävleborg
Regionala utvecklingsmedel
Budstation 96
801 88 Gävle

Stödformer

Har du en befintlig vara eller tjänst som du vill ta vidare till en internationell marknad eller bredda din internationella marknad ytterligare? Då kan ditt företag söka Tillväxtverkets affärscheckar för internationalisering . Checken ska bidra till en hållbar tillväxt i ditt företag och är Region Gävleborgs stöd för att stärka konkurrenskraften i små företag.

På Tillväxtverkets webbplats kan du se hur andra företag har realiserat sina satsningar. Här finns också allmän information om affärsutvecklingscheckarna.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Har 2-49 personer anställda
 • Har en omsättning på minst tre miljoner kronor och högst 10 miljoner EUR
 • Har en ekonomi i ordning
 • Har en befintlig produkt/tjänst
 • Är i behov av att ta in extern kompetens

Vad kan du söka stöd för?

Du kan ansöka om stöd mellan 50 000 och 200 000 kronor. Stödet täcker max 50 % av externa kostnader kopplat till investeringen, den resterande delen står ditt företag för. Stödet betalas alltid ut i efterskott.

Stödet kan täcka hälften av kostnaden för köp av tjänst eller resekostnader och dessa får vara max 20 % av den totala kostnaden. Du kan projektanställa en ny person i företaget som kan hjälpa till med internationaliseringsarbetet. Det ska vara en ny kompetens som inte har varit anställd i företaget innan och det får inte vara en närstående.

Internationaliseringschecken kan bland annat användas till att:

 • Skriva en strategi för internationalisering
 • Göra marknadsundersökningar
 • Söka leverantörer i utlandet
 • Utbilda er inför en internationalisering
 • Utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • Utreda patent och immaterialrättsliga tillgångar, IPR
 • Utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet

På Tillväxtverkets webbplats kan du testa om ditt företag uppfyller de grundläggande kriterierna.

Kontakta Erik Gropgård (Regional exportsamverkan) eller Marie Ericson (Enterprice Europe Network) innan du ansöker. Se kontaktuppgifter under rubriken "Kontakt".

Vad kan du inte söka stöd för?

 • Löpande affärsutveckling
 • Inköp av material
 • Patentansökningar
 • Certifieringskostnader
 • Delegationsresor
 • Försäljningsinsatser
 • Utbildningskostnader

När ansöker du?

Ansökan är öppen fram till och med den 30 september 2020. 

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Cecilia Hedlöf 
Region Gävleborg
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

Erik Gropgård
Regional exportsamverkan
erik.gropgard@almi.se
026-663679

Marie Ericson
Enterprice Europe Network
marie.ericson@teknikdalen.se
070-621 12 46

Ansökan om omställningsstöd till små och medelstora företag är öppen.

Här kan du ta del av villkoren för detta stöd och se hur du ansöker

Ansökan är stängd. På grund av snabba förändringar i samband med läget runt corona-viruset har Region Gävleborg stängt möjligheterna att ansöka om ordinarie företagsstöd. Stängningen gäller tills vidare, vi beräknar att öppna för nya ansökningar 2021-01-01. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar via vår hemsida.

Ditt företag kan få hjälp att stärka sin kompetens via en konsultcheck. Konsulten ska vara extern och anlitas för ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för ditt företag och konsulten ska ha kompetens som saknas hos det företag som ansöker om detta stöd

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Har färre än 250 anställda och är privatägt
 • Bedrivs på marknadsmässiga villkor och har verksamhet i länet

Vad kan du söka stöd för?

Du kan ansöka om stöd för kostnader på maximalt 300 000 kronor och få stöd för 50 %.

Du kan ansöka om stöd för externa strategiska konsulttjänster för att utveckla ditt företag.

Du kan ansöka om stöd för:

 • Marknadsföring
 • Produktutveckling

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande.

 • För ansökningar där stödbeloppet hamnar under 500 000 kr är senaste dag att skicka in ansökan 15 november.
 • För ansökningar där stödbeloppet hamnar på 500 000 kronor och över är senaste dag att skicka in ansökan 25 oktober.

Det nya systemet öppnar 22 januari 2020 och då är ni välkomna att ansöka igen!

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Fredrik Sollenborn
fredrik.sollenborn@regiongavleborg.se
026-15 30 13

Cecilia Hedlöf 
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

David Hedström
david.hedstrom@regiongavleborg.se
026-53 18 63

Ansökan är stängd. På grund av snabba förändringar i samband med läget runt corona-viruset har Region Gävleborg stängt möjligheterna att ansöka om ordinarie företagsstöd. Stängningen gäller tills vidare, vi beräknar att öppna för nya ansökningar 2021-01-01. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar via vår hemsida.

Stödet riktar sig till små företag som vill investera i sin utveckling.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Är litet
 • Bedrivs på marknadsmässiga villkor och har verksamhet i länet

Vad kan du söka stöd för?

Du kan ansöka om stöd för kostnader på minst 20 000 kronor och maximalt 60 000 kronor och få stöd för 50 %.

Du kan ansöka om stöd för:

 • Maskiner
 • Inventarier
 • Marknadsföring
 • Produktutveckling

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande.

 • För ansökningar där stödbeloppet hamnar under 500 000 kr är senaste dag att skicka in ansökan 15 november.
 • För ansökningar där stödbeloppet hamnar på 500 000 kronor och över är senaste dag att skicka in ansökan 25 oktober.

Det nya systemet öppnar 22 januari 2020 och då är ni välkomna att ansöka igen!

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Fredrik Sollenborn 
fredrik.sollenborn@regiongavleborg.se
026-15 30 13

Cecilia Hedlöf 
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

David Hedström
david.hedstrom@regiongavleborg.se
026-53 18 63

Ansökan är stängd. På grund av snabba förändringar i samband med läget runt corona-viruset har Region Gävleborg stängt möjligheterna att ansöka om ordinarie företagsstöd. Stängningen gäller tills vidare, vi beräknar att öppna för nya ansökningar 2021-01-01. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar via vår hemsida.

Region Gävleborg driver ett projekt med en pott pengar för företag som står inför en energieffektivisering av något slag. Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionala utvecklingsfonden. Målet är att bidra till en koldioxidsnål ekonomi och skapa nya arbetstillfällen.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Har färre än 250 anställda och är privatägt
 • Bedrivs på marknadsmässiga villkor och har verksamhet i länet
 • Har en årsomsättning som inte överstiger 500 miljoner kronor
 • Planerar att göra miljöinvesteringar, gärna större än 5-10 miljoner kronor

Vad kan du söka stöd för?

Stöd kan ges till företag som gör investeringar så att den egna produktionen blir energieffektivare. Det kan även ges till företag som utvecklar produkter och tjänster som är mer energieffektiva eller har lägre klimatpåverkan än de som annars finns på marknaden. De insatser som ges stöd ska samtidigt leda till ökad sysselsättning.

 • Investeringar i nya maskiner eller utrustning som är energieffektivare än befintliga. Energieffektiviseringen beräknas utifrån hur mycket energi som sparas.
 • Investeringar som gör att företaget kan producera mer med samma mängd energi. Energieffektiviseringen beräknas utifrån den ökade produktiviteten, det vill säga hur mycket lägre energianvändning per producerad enhet.
 • Utveckling av energieffektivare produkter och tjänster inom miljöteknik. Energieffektiviseringen beräknas utifrån den volym som beräknas nå marknaden.

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande och vi tar emot ansökningar till och med 30 juni 2021.

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Cecilia Hedlöf 
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

Ulrika Brandt
ulrika.brandt@regiongavleborg.se
026-65 02 22

Ansökan är stängd. På grund av snabba förändringar i samband med läget runt corona-viruset har Region Gävleborg stängt möjligheterna att ansöka om ordinarie företagsstöd. Stängningen gäller tills vidare, vi beräknar att öppna för nya ansökningar 2021-01-01. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar via vår hemsida.

Regionala investeringsstödet riktar sig till företag som ska göra en stor investering. Stödprocenten är lägre jämfört med särskilt investeringsstöd men det finns ingen övre beloppsgräns för hur mycket stöd som kan betalas ut.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Har verksamhet i någon av följande kommuner: Ljusdals, Bollnäs, Hudiksvalls, Nordanstigs, Ockelbos, Ovanåkers eller Söderhamns kommun.
 • Bedrivs på marknadsmässiga villkor.
 • Har färre än 250 anställda och är privatägt.
 • Antingen har en årsomsättning på högst 50 miljoner EUR eller en balansomslutning på högst 43 miljoner EUR per år.

Vad kan du söka stöd för?

Du kan ansöka om regionalt investeringsstöd för kostnader på maximalt 25 miljoner kr. Har du investeringskostnader för mer än 25 miljoner kr ska du vända dig till Tillväxtverket.

Möjligt stöd av investeringskostnadernaAntal anställda i företagetOmråde
< 35 % < 50 personer Ljusdals kommun
< 25 % 51-249 personer
< 30 % < 50 personer

Kommunerna:

Bollnäs
Hudiksvall
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Söderhamn

< 20 % 51-249 personer

 

Du kan ansöka om stöd för investeringar i:

 • Byggnader
 • Anläggningar
 • Maskiner/inventarier
 • Marknadsföring
 • Produktutveckling

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande. 

 • För ansökningar där stödbeloppet hamnar under 500 000 kr är senaste dag att skicka in ansökan 15 november.
 • För ansökningar där stödbeloppet hamnar på 500 000 kronor och över är senaste dag att skicka in ansökan 25 oktober.

Det nya systemet öppnar 22 januari 2020 och då är ni välkomna att ansöka igen!

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Fredrik Sollenborn 
fredrik.sollenborn@regiongavleborg.se
026-15 30 13

Cecilia Hedlöf 
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

David Hedström
david.hedstrom@regiongavleborg.se
026-53 18 63

Ansökan är stängd. På grund av snabba förändringar i samband med läget runt corona-viruset har Region Gävleborg stängt möjligheterna att ansöka om ordinarie företagsstöd. Stängningen gäller tills vidare, vi beräknar att öppna för nya ansökningar 2021-01-01. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar via vår hemsida.

Samverkar ditt företag med minst två andra fristående företag när det gäller immateriella investeringar? Då kan ni söka stöd för ett samverkansprojekt.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag samverkar med andra företag.  Samverkan ska omfatta minst tre fristående företag.

Vad kan du söka stöd för?

Det projekt som genomförs ska skapa mervärde som annars inte skulle uppstå och projektet ska vara tidsbegränsat. Stöd ges för kostnader för immateriella investeringar, till exempel marknadsföring eller produktutveckling.

Du kan ansöka om stöd för maximalt 1 800 000 kronor per företag under en treårsperiod och få stöd för maximalt 50 % av kostnaden.

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande. 

 • För ansökningar där stödbeloppet hamnar under 500 000 kr är senaste dag att skicka in ansökan 15 november.
 • För ansökningar där stödbeloppet hamnar på 500 000 kronor och över är senaste dag att skicka in ansökan 25 oktober.

Det nya systemet öppnar 22 januari 2020 och då är ni välkomna att ansöka igen!

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Fredrik Sollenborn
fredrik.sollenborn@regiongavleborg.se
026-15 30 13

Cecilia Hedlöf
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

Ansökan är stängd. På grund av snabba förändringar i samband med läget runt corona-viruset har Region Gävleborg stängt möjligheterna att ansöka om ordinarie företagsstöd. Stängningen gäller tills vidare, vi beräknar att öppna för nya ansökningar 2021-01-01. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar via vår hemsida.

Ska du göra en större investering? Här kan du ansöka om stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i ditt företag.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Har färre än 250 anställda och är privatägt
 • Antingen har en årsomsättning på högst 50 miljoner EUR eller en balansomslutning på högst 43 miljoner EUR per år
 • Bedrivs på marknadsmässiga villkor och har verksamhet i länet

Vad kan du söka stöd för?

Du kan ansöka om stöd för maximalt 1 800 000 kronor under en treårsperiod.

Möjligt stöd av investeringskostnadernaOmråde
< 50 % Länets glesbygdsområden - Los, Kårböle, Hamra, Ramsjö, Hennan, Bjuråker och Hassela församlingar
< 40 % Övriga delar av Ljusdals kommun
< 35 % Bollnäs, Hudiksvalls, Nordanstigs, Ockelbos, Ovanåkers och Söderhamns kommuner
< 25 % Sandvikens, Gävles och Hofors kommuner

 

Du kan ansöka om stöd för investeringar i:

 • Byggnader
 • Anläggningar
 • Maskiner/inventarier
 • Marknadsföring
 • Produktutveckling

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande. 

 • För ansökningar där stödbeloppet hamnar under 500 000 kr är senaste dag att skicka in ansökan 15 november.
 • För ansökningar där stödbeloppet hamnar på 500 000 kronor och över är senaste dag att skicka in ansökan 25 oktober.

Det nya systemet öppnar 22 januari 2020 och då är ni välkomna att ansöka igen!

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Fredrik Sollenborn 
fredrik.sollenborn@regiongavleborg.se
026-15 30 13

Cecilia Hedlöf 
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

David Hedström
david.hedstrom@regiongavleborg.se
026-53 18 63

Ansökan är stängd. På grund av snabba förändringar i samband med läget runt corona-viruset har Region Gävleborg stängt möjligheterna att ansöka om ordinarie företagsstöd. Stängningen gäller tills vidare, vi beräknar att öppna för nya ansökningar 2021-01-01. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar via vår hemsida.

Vem kan söka?

Stödet är tillgängligt att söka för små och medelstora företag samt ekonomiska föreningar (exempelvis bostadsrättsföreningar) som har en årlig energianvändning som överstiger 300 MWh per år.

Vad kan du söka stöd för?

Företag kan söka ekonomiskt stöd för energikartläggning. En grund för att kunna arbeta vidare med företagets energianvändning är att göra en energikartläggning. Den ger en bild av hur mycket energi ditt företag använder, var i verksamheten den används som mest och vilka kostnader det innebär. Energikartläggningen resulterar i förslag på åtgärder som du kan genomföra för att minska energianvändningen.

Andra fördelar med att göra en energikartläggning är:

 • Att jobba aktivt med energi och hållbarhet bidrar till att omvärlden får en positiv uppfattning av er verksamhet
 • Minskad miljö- och klimatpåverkan, oavsett vilken energi ditt företag köper
 • Bättre inomhusmiljö och ökad driftsäkerhet
 • Minskad känslighet mot ökande energipriser

När ansöker du?

Mellan den 2 mars och 30 april i år.

Hur ansöker du?

Region Gävleborgs energikontor, Ekocenter, kan då hjälpa ditt företag att komma igång med eller fördjupa ert energiarbete. Exempelvis kan du få hjälp med att söka stöd för energikartläggning. Och det är helt kostnadsfritt. Hör av dig så berättar vi mer.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Magnus Olander
magnus.olander@regiongavleborg.se
026-65 02 60