GÄVLE 20200212

Sixten på 2 punkt 1


Foto: Nils Petter Nilsson
Brighteco är ett av de företag som fått ekonomiskt stöd i syfte att göra det möjligt för offentliga aktörer att leasa belysning och få installation och underhåll på köpet.

Företagsstöd

Här hittar du information om hur du söker företagsstöd. De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Gävleborg. Syftet med stöden är att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet.

Företagsstöd - viktigt att veta

Möjligheten att erhålla regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag.

De företag som bedöms klara investeringen utan stöd kan inte beviljas stöd. Region Gävleborg har en restriktiv syn på företag som gjort stora eller återkommande aktieutdelningar.

Vid prövning av ansökan beaktas att stödet inte får snedvrida konkurrensen. Företaget ska ha en egen produkt eller tjänst.

Investeringen ska vara så stor och betydelsefull att den kan ses som ett språng i företagets utveckling.

Lönekostnader, driftskostnader och kostnader för eget arbete är inte stödberättigade kostnader, inte heller kostnader för datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Köp via leasing är inte en stödberättigad kostnad.

Köp av företag, köp av fastighet och köp av mark är inte stödberättigade kostnader.

Kostnader som tas upp i ansökan får inte vara beställda och betalda innan ansökan inkommit till Region Gävleborg.

En kreditupplysning görs på alla företag som lämnat in ansökan om företagsstöd hos Region Gävleborg.

Stödet betalas alltid ut i efterskott.

Verksamheter som till övervägande del finansieras med offentliga medel kan inte få regionalt företagsstöd.

Verksamheten måste bedrivas på marknadsmässiga villkor med ett uttalat vinstsyfte. Ideella föreningar kan därför inte erhålla företagsstöd.

Stöd lämnas inte till företag inom jordbruks-, trädgårds- och fiskerinäringen.

Du ska använda det digitala ansökningssystemet ”Min ansökan” www.minansokan.se
Där framgår det vilka handlingar du behöver bifoga, nedanstående dokument och information kan vara aktuella:

 • Hållbar tillväxt inklusive jämställdhetsplan
 • Resultatbudget för kommande år
 • Likviditetsbudget 
 • Detaljerad kostnadssammanställning 
 • Offerter
 • Lånelöfte från finansiär
 • Aktuella tillstånd

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Det är förordningarna nedan som reglerar de regionala företagsstöden. Det är dessa som beaktas när du söker stöd till ditt företag.

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar: foretagsstod@regiongavleborg.se
Kontaktpersoner finns också till respektive stödform.

Postadress:
Region Gävleborg
Finansiering och strategi
Budstation 96
801 88 Gävle

Stödformer

Ditt företag kan få hjälp att stärka sin kompetens via en konsultcheck. Konsulten ska vara extern och anlitas för ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för ditt företag och konsulten ska ha kompetens som saknas hos det företag som ansöker om detta stöd

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Har färre än 250 anställda och är privatägt
 • Bedrivs på marknadsmässiga villkor och har verksamhet i länet

Vad kan du söka stöd för?

Du kan ansöka om stöd för kostnader på maximalt 300 000 kronor och få stöd för 50 %.

Du kan ansöka om stöd för externa strategiska konsulttjänster för att utveckla ditt företag.

Du kan ansöka om stöd för:

 • Marknadsföring
 • Produktutveckling

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande.

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Fredrik Sollenborn
fredrik.sollenborn@regiongavleborg.se
026-15 30 13

Cecilia Hedlöf 
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

David Hedström
david.hedstrom@regiongavleborg.se
026-53 18 63

Stödet riktar sig till små företag som vill investera i sin utveckling.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Är litet
 • Bedrivs på marknadsmässiga villkor och har verksamhet i länet

Vad kan du söka stöd för?

Du kan ansöka om stöd för kostnader på minst 20 000 kronor och maximalt 60 000 kronor och få stöd för 50 %.

Du kan ansöka om stöd för:

 • Maskiner
 • Inventarier
 • Marknadsföring
 • Produktutveckling

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande.

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Fredrik Sollenborn 
fredrik.sollenborn@regiongavleborg.se
026-15 30 13

Cecilia Hedlöf 
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

David Hedström
david.hedstrom@regiongavleborg.se
026-53 18 63

Region Gävleborg driver ett projekt med en pott pengar för företag som står inför en energieffektivisering av något slag. Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionala utvecklingsfonden. Målet är att bidra till en koldioxidsnål ekonomi och skapa nya arbetstillfällen.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Har färre än 250 anställda och är privatägt
 • Bedrivs på marknadsmässiga villkor och har verksamhet i länet
 • Har en årsomsättning som inte överstiger 500 miljoner kronor
 • Planerar att göra miljöinvesteringar, gärna större än 5-10 miljoner kronor

Vad kan du söka stöd för?

Stöd kan ges till företag som gör investeringar så att den egna produktionen blir energieffektivare. Det kan även ges till företag som utvecklar produkter och tjänster som är mer energieffektiva eller har lägre klimatpåverkan än de som annars finns på marknaden. De insatser som ges stöd ska samtidigt leda till ökad sysselsättning.

 • Investeringar i nya maskiner eller utrustning som är energieffektivare än befintliga. Energieffektiviseringen beräknas utifrån hur mycket energi som sparas.
 • Investeringar som gör att företaget kan producera mer med samma mängd energi. Energieffektiviseringen beräknas utifrån den ökade produktiviteten, det vill säga hur mycket lägre energianvändning per producerad enhet.
 • Utveckling av energieffektivare produkter och tjänster inom miljöteknik. Energieffektiviseringen beräknas utifrån den volym som beräknas nå marknaden.

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande och vi tar emot ansökningar till och med 30 juni 2021.

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Cecilia Hedlöf 
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

Ulrika Brandt
ulrika.brandt@regiongavleborg.se
026-65 02 22

Regionala investeringsstödet riktar sig till företag som ska göra en stor investering. Stödprocenten är lägre jämfört med särskilt investeringsstöd men det finns ingen övre beloppsgräns för hur mycket stöd som kan betalas ut.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Har verksamhet i någon av följande kommuner: Ljusdals, Bollnäs, Hudiksvalls, Nordanstigs, Ockelbos, Ovanåkers eller Söderhamns kommun.
 • Bedrivs på marknadsmässiga villkor.
 • Har färre än 250 anställda och är privatägt.
 • Antingen har en årsomsättning på högst 50 miljoner EUR eller en balansomslutning på högst 43 miljoner EUR per år.

Vad kan du söka stöd för?

Du kan ansöka om regionalt investeringsstöd för kostnader på maximalt 25 miljoner kr. Har du investeringskostnader för mer än 25 miljoner kr ska du vända dig till Tillväxtverket.

Möjligt stöd av investeringskostnadernaAntal anställda i företagetOmråde
< 35 % < 50 personer Ljusdals kommun
< 25 % 51-249 personer
< 30 % < 50 personer

Kommunerna:

Bollnäs
Hudiksvall
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Söderhamn

< 20 % 51-249 personer

 

Du kan ansöka om stöd för investeringar i:

 • Byggnader
 • Anläggningar
 • Maskiner/inventarier
 • Marknadsföring
 • Produktutveckling

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande. 

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Fredrik Sollenborn 
fredrik.sollenborn@regiongavleborg.se
026-15 30 13

Cecilia Hedlöf 
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

David Hedström
david.hedstrom@regiongavleborg.se
026-53 18 63

Samverkar ditt företag med minst två andra fristående företag när det gäller immateriella investeringar? Då kan ni söka stöd för ett samverkansprojekt.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag samverkar med andra företag.  Samverkan ska omfatta minst tre fristående företag.

Vad kan du söka stöd för?

Det projekt som genomförs ska skapa mervärde som annars inte skulle uppstå och projektet ska vara tidsbegränsat. Stöd ges för kostnader för immateriella investeringar, till exempel marknadsföring eller produktutveckling.

Du kan ansöka om stöd för maximalt 1 800 000 kronor per företag under en treårsperiod och få stöd för maximalt 50 % av kostnaden.

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande. 

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Fredrik Sollenborn
fredrik.sollenborn@regiongavleborg.se
026-15 30 13

Cecilia Hedlöf
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

Ska du göra en större investering? Här kan du ansöka om stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i ditt företag.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Har färre än 250 anställda och är privatägt
 • Antingen har en årsomsättning på högst 50 miljoner EUR eller en balansomslutning på högst 43 miljoner EUR per år
 • Bedrivs på marknadsmässiga villkor och har verksamhet i länet

Vad kan du söka stöd för?

Du kan ansöka om stöd för maximalt 1 800 000 kronor under en treårsperiod.

Möjligt stöd av investeringskostnadernaOmråde
< 50 % Länets glesbygdsområden - Los, Kårböle, Hamra, Ramsjö, Hennan, Bjuråker och Hassela församlingar
< 40 % Övriga delar av Ljusdals kommun
< 35 % Bollnäs, Hudiksvalls, Nordanstigs, Ockelbos, Ovanåkers och Söderhamns kommuner
< 25 % Sandvikens, Gävles och Hofors kommuner

 

Du kan ansöka om stöd för investeringar i:

 • Byggnader
 • Anläggningar
 • Maskiner/inventarier
 • Marknadsföring
 • Produktutveckling

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande. 

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar.

Fredrik Sollenborn 
fredrik.sollenborn@regiongavleborg.se
026-15 30 13

Cecilia Hedlöf 
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se
026-53 14 08

David Hedström
david.hedstrom@regiongavleborg.se
026-53 18 63

Sedan en tid tillbaka driver Region Gävleborg ett projekt som heter Företagsstöd – Miljöinvesteringar i Gävleborg ll. Syftet med projektet är att små och medelstora tillverkande företag ska kunna få stöd för att ställa om sin tillverkning. På så sätt kan dessa företag bli mer energieffektiva samt bidra till minskade utsläpp. Stödet medfinansieras av EU:s regionala utvecklingsfond.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • bedriver någon form av tillverkning,
 • har 2 - 249 anställda,
 • vill bli energieffektivare samt har önskan att minska era eventuella koldioxidutsläpp.

Vad kan du söka stöd för?

Stödet kan användas för att anlita en energikonsult som genomför en energikartläggning inom din verksamhet. Fokus ligger på tillverkning. Energikonsulten hjälper dig att identifiera åtgärder som passar just din verksamhet.

Stödet omfattar 50 % av den totala kostnad som det innebär att anlita en energikonsult. Totalkostnaden får inte överstiga 300 000 kronor. Det betyder att du maximalt få 150 000 kronor i stöd. Ansökan måste ha inkommit till Region Gävleborg innan du påbörjar en investering, kostnader kan inte tas upp retroaktivt.

När ansöker du?

Ansökningar handläggs löpande och vi tar emot ansökningar till och med den 31 maj 2021.

Hur ansöker du?

Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se

För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

Kontakt

Vid frågor gällande energikartläggning kontakta:
Magnus Olander
magnus.olander@regiongavleborg.se
026-65 02 60

Vid frågor gällande själva ansökan kontakta: 
Cecilia Hedlöf
cecilia.hedlof@regiongavleborg.se 
026-53 14 08