Sråket som nyckel Högskolan i Gävle. Per Estliden

Språket en nyckel till nya världar

Har Högskolan i Gävle nyckeln till det språkliga rummet? Det är förhoppningen i och med projektet Språket som nyckel, som initierats för att samhället ska få ökad förståelse för hur flerspråkiga individer ska kunna utveckla sitt språk.

Med en välfylld språklig verktygslåda kan nyanlända lättare komma in i det svenska samhället, studera, göra sina röster hörda och förstå vilka rättigheter och skyldigheter de har. Språket som nyckel är ett viktigt projekt i Gävleborg, som är ett av de län som under senare år tagit emot flest nyanlända per capita. Bland annat märks att nyanlända kvinnor betydligt senare än nyanlända män tar del av arbetsmarknadspolitiska möjligheter och SFI-undervisning. Däremot är unga nyanlända kvinnor mer benägna än unga män att påbörja eftergymnasial utbildning.

Forskning inom det flerspråkiga klassrummet

Projektet började innan den stora flyktingvågen kom, för tre-fyra år sedan, och handlar om att plocka fram och sprida forskning inom det flerspråkiga klassrummet. En satsning som Region Gävleborg gett 1,1 miljoner kronor i ekonomiskt stöd.

– Stödet från Region Gävleborg är avgörande för att det projektet kommer fram till ska kunna spridas. Jag ska informera vad forskningen resulterar i, ge utbildningsanordnare nya kunskaper och göra så att de blir starkare. Det gör vi genom att stärka skolledare och lärare för att kunna få fram fler verktyg för nyanlända elever så att de kan komma längre. Dels genom att komma ut i arbete, dels genom att komma ut i högre studier, säger Per Estliden, projektledare.

Doktorander med ny kunskap

En förutsättning för satsningen var att fyra doktorander med olika inriktningar på sin forskning kunde knytas till Högskolan i Gävle: modersmålsundervisning i arabiska, vuxnas språkinlärning för dem som har lite eller ingen skolbakgrund alls, litteraturundervisning i årskurs 3 på gymnasiet, samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

– Doktoranderna kommer med ny kunskap och forskning. Sedan kommer insatser, som till exempel fortbildningsseminarier, under de fem år projektet pågår. Det ska väcka tankar till frågeställningar kring språk, säger Per Estliden.

Projektet firar snart ett år och i april kommer ett första seminarium att hållas med föreläsningar och workshops.

– Det är viktigt att vi inte jobbar i det fördolda i fem år, för att sedan plötsligt presentera ett forskningsresultat. Språket som nyckel ska vara ett pågående projekt och en del av en större verksamhet på högskolan så att man kan ta till sig och anamma ny kunskap, säger Per Estliden.