ÖMS 2050 – Strategisk inriktning och mål

ÖMS 2050 är en långsiktig process som syftar till att samordna storregional planering. En central utgångspunkt är behovet av att hantera befolkningsutvecklingen inom ÖMS-länen på ett så bra sätt som möjligt.

I detta arbete är det viktigt att utgå från de tre hållbarhetsdimensionerna, där social hållbarhet är i centrum, ekologin sätter ramarna och där ekonomin är ett medel och en förutsättning. Var bostäder och arbetsplatser byggs har stor påverkan på bland annat tillgänglighet, färdmedelsval, klimatutsläpp och markåtgång. De storregionala funktionella sambanden och det övergripande transportsystemets roll är grundläggande frågor som hanteras gemensamt.

ÖMS 2050 har tagits fram gemensamt av de regionalt utvecklingsansvariga i östra Mellansverige: Region Stockholm, Region Uppsala, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro, Region Västmanland, samt Mälardals¬rådet.

I ÖMS 2050 fastställs följande mål för det storregionala samarbetet och utvecklingen i östra Mellansverige:

Stärkt hållbar konkurrenskraft genom effektiv resursanvändning och samverkan i en storregional struktur som främjar den funktionella sammankopplingen inom ÖMS.

För att uppnå målet är den strategiska inriktningen på den storregionala planeringen att:

  • Integrera arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna.
  • Verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena.
  • Länka samman de storregionala nodstäderna med i första hand Stockholm och med varandra genom tvärförbindelser.
  • Stärk ÖMS internationella kopplingar och förbindelser med andra storstadsregioner som Helsingfors, Oslo och Öresund.
  • Utveckla en resurseffektiv godsförsörjning.

Läs rapporten: ÖMS 2050 – samverkan kring planering i östra Mellansverige (pdf)