Integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad

Östra Mellansverige har potential att utvecklas till en funktionellt sammanhållen region genom mer integrerade bostads-, studie, och arbetsmarknader. Detta har regionerna i östra Mellansverige tagit fasta på genom en gemensam strategisk inriktning för den storregionala planeringen i ÖMS 2050.

De storregionala nodstäderna i östra Mellansverige, och de regionala stadskärnorna i Stockholms län, har en särskild betydelse för att stärka samband och storregional funktionalitet inom östra Mellansverige som en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. För att uppnå målsättningen med samarbetet är nodstädernas stadsbyggnadsstrategier för de bästa pendlingslägena av särskild betydelse.

Att utveckla en kapacitetsstark, snabb och pålitlig kollektivtrafik mellan dessa prioriteras även inom ramen för Mälardalsrådets process En Bättre Sits.

Rapporten ger en ökad förståelse för den storregionala funktionaliteten samt belyser nodstädernas strategier och planer för fortsatt stadsutveckling.

Läs rapporten: ÖMS - På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i östra Mellansverige (pdf)