Framskrivningar av befolkning och sysselsättning

Syftet med denna ÖMS-rapport är att ge en prognos på befolknings- och sysselsättningsutvecklingen i regionen. Tanken är att den ska kunna användas som ett planeringsunderlag inom hela östra Mellansverige.

Länen i östra Mellansverige påverkar och påverkas av varandras utveckling. Det innebär att länen och dess kommuner behöver förhålla sig till ett större geografiskt sammanhang. Även de regionala utvecklingsprogrammen, -strategierna och -planerna, samt kommunernas översiktsplaner behöver förhålla sig till både regionala och nationella mål. Därför finns ett ökat behov av gemensamma planeringsunderlag inom hela storregionen.

Prognoserna i rapporten sträcker sig fram till 2060, med nedslag för åren 2020, 2030, 2040 och 2050. Huvudfokus ligger på år 2050.

Förutom att beräkna befolkningsökningen och antalet sysselsatta i de olika länen beskrivs även den beräknade utvecklingen för inkomster, arbetspendling, utbildning och kompetensförsörjning. Dessutom har en känslighetsanalys gjorts som redovisar en möjlig konsekvens av en omfördelning av befolkningstillskottet – från Stockholms län till övriga län. 

Rapporten har tagits fram gemensamt av länen i östra Mellansverige.

Läs rapporten: ÖMS - Framskrivningar av befolkning och sysselsättning (pdf)