Elkraftförsörjning i östra Mellansverige

Samtliga län inom östra Mellansverige förväntas få en ökad elanvändning till 2030. Ett ansträngt kapacitetsläge av kraftförsörjningen i flera län begränsar möjliga etableringar inom näringslivet.

Det kan också begränsa infrastruktursatsningar och bostadsbyggande. Därför är det viktigt att arbeta proaktivt tillsammans med berörda parter inom kraftförsörjningen. Det visar en ny rapport framtagen av regionerna inom ÖMS-samarbetet.

Rapporten är ett kunskapsunderlag som lägger grunden för fortsatt arbete med frågor kopplat till elkraftsförsörjning såväl gemensamt som regionalt.

Huvudsyftet är att höja kunskapen om kraftförsörjningsfrågan. Den innehåller grundläggande genomgång av centrala begrepp och redogör för viktiga skillnader mellan elbrist, effektbrist och kapacitetsbrist. Vidare förklaras hur det svenska elsystemet är uppbyggt. Den senare delen av rapporten behandlar mer specifikt förutsättningarna för länen inom ÖMS och innehåller både en nulägesöversikt och en bild av framtida behov.

Rapporten konstaterar att:

  • När det gäller elförsörjningen så är kapacitetsläget ansträngt i flera län inom ÖMS.
  • I dagsläget saknas en nationell helhetsbild av hur kraftförsörjningens aktörer ska kunna samverka, samt hur roller och uppgifter för närvarande är fördelade på olika aktörer.
  • Elnätet har länge setts som en oändlig resurs vilket har lett till att olika aktörer inte har sett behov av att ha kunskap om andra aktörers planerings- och verksamhetsprocesser. En slutsats som dras i rapporten är att samverkan och dialog mellan aktörer inom samhällsbyggnadssektorn behöver bli bättre för att minska ledtiderna i utbyggnad och för att kunna nå innovativa lösningar.

Läs rapporten: ÖMS -  Kraftförsörjning inom östra Mellansverige (pdf)