Samarbete inom Östra Mellansverige (ÖMS)

Sedan flera år tillbaka samarbetar länen i Östra Mellansverige (ÖMS). Syftet med samarbetet är att få till en gemensam planering och utveckling. Samarbetet kretsar till exempel kring områden som befolkning och demografi, bostadsplanering, arbetsmarknad, utbildning och infrastruktur.

De sju länen, Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Västmanland, Örebro, Östergötland och Södermanland blir en alltmer sammanhållen och integrerad marknad för arbete, utbildning och boende. Tillsammans erbjuder länen i östra Mellansverige en mångfald av möjligheter och kvaliteter för invånare, besökare, företag och investerare.

Storlek ihop med täthet och tillgänglighet inom ÖMS ger underlag för ett diversifierat och starkt näringsliv med högt kunskapsinnehåll, och en attraktiv miljö för utbildning, forskning och kultur med både bredd och spets.

Länen i östra Mellansverige drar fördel av Stockholms befolkningsmässiga, ekonomiska och beslutsfattande tyngd för landet och dess roll som motor i östra Mellansverige. Samtidigt är länens olikheter gällande struktur, boendemiljöer och näringsmässig specialisering viktiga drivkrafter bakom den ökade attraktions- och konkurrenskraften. Städer och samhällen knyts närmare varandra längs de starka kommunikationsstråken. De sju länen samarbetar därför kring storregional planering i östra Mellansverige med syfte att dra nytta av den gynnsamma strukturen och att fortsätta stärka funktionella samband och integrering.

Mer om ÖMS-samarbetet och aktuella kunskapsunderlag finns i följande länkar: