Kollektivtrafik

I Gävleborgs län är det Region Gävleborg som är regional kollektivtrafikmyndighet. Det innebär att kollektivtrafiken organiseras av Region Gävleborg och bedrivs under varumärket X-trafik.

Region Gävleborg ansvarar för att ta fram ett trafikförsörjningsprogram, där målen och de övergripande strategierna för kollektivtrafiken definieras, sedan fattar regionfullmäktige beslut om programmet.

X-trafik ansvarar för att utveckla resmöjligheter och system, planera och samordna trafikutbudet, upphandla trafiktjänster av trafikföretag, utveckla hållplatser, terminaler, försäljningskanaler och biljettutbud samt ansvara för kommunikation och kundtjänst. Själva trafiken utförs av olika trafikföretag på uppdrag av X-trafik och finansieras till ungefär hälften av biljettintäkter och resterande av skattemedel. 

X-trafik samordnar och utvecklar kollektivtrafik

Kollektivtrafik är ett viktigt verktyg för hållbar regional utveckling och X-trafiks uppdrag är att utveckla och samordna kollektivtrafik för så många människor som möjligt för ett hållbart resande. Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i samarbete med kommunerna i Gävleborgs län och Trafikverket. 

Alla trafikföretag som uppfyller Transportstyrelsens krav har rätt att bedriva kollektivtrafik, förutsatt att detta anmäls till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Övrig kollektivtrafik som Region Gävleborg bedömer behövs för att uppfylla trafikförsörjningsprogrammet organiseras av X-trafik.

För mer information se www.xtrafik.se

Kollektivtrafikmyndighet: http://xtrafik.se/regional-kollektivtrafikmyndighet

Regionalt trafikförsörjningsprogram: https://xtrafik.se/regional-kollektivtrafikmyndighet

Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2032

På uppdrag av Hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg har X-trafik tagit fram ett förslag till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram som beskriver Gävleborgs behov av kollektivtrafik åren 2022 till 2032, prioriterade mål samt strategier för att nå målen.

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2032 - Remiss (pdf)

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2032 - Bilagor Remiss (pdf)

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2032 - Missiv (pdf)

Denna remiss bjuder in Gävleborgs kommuner samt andra intressenter inklusive allmänheten att komma med synpunkter.

Remissvar skickas med e-post till rg@regiongavleborg.se senast den 7 februari 2022. Skriv ”Remissvar ärende HN 2021/150” i ämnesraden.