Stärkt regional serviceutveckling

Region Gävleborg driver projektet Stärkt regional serviceutveckling i Gävleborg som ska stärka tillgången till offentlig och kommersiell service i Gävleborgs län genom samverkan med olika aktörer.

Det finns idag delar av länet – främst de nordvästra – där servicetäckningen är eller riskerar att bli så dålig att privatpersoner och företag har svårt att leva och verka där. Långa avstånd och dålig lönsamhet gör att det offentliga måste gå in och stötta upp för att säkerställa att en grundläggande service finns kvar. 

Mötesplatser för olika aktörer

Projektet arbetar med att skapa dialog och mötesplatser för olika aktörer och med att fånga upp deras initiativ och engagemang. Inom projektet analyseras och kartläggs behoven av kompetensutveckling i länet. Projektet arbetar också med att göra kommunerna mer delaktiga i arbetet kring serviceutveckling och bidra med processtöd till dem.

Stärkt regional serviceutveckling i Gävleborg är ett treårigt projekt och finaniseras av Region Gävleborg och Europeiska jordbruksfonden.

Satsning på lanthandel och små butiker i glesbygd

Regeringen stärker och permanentar nu satsningen på kommersiell service för exempelvis lanthandlar i särskilt sårbara och utsatta glesbygder. Stödet blir därmed långsiktigt och skapar på så sätt bättre förutsättningar för handlarna. Satsningen är en del i regeringens politik för ett Sverige som håller ihop.

Läs hela pressmeddelandet

Projektmedel till serviceutveckling på landsbygden

Projektmedel till pilotprojekt för att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och besökare.

Utveckling av lokala servicelösningar

Utlysningens syfte är att få spridning av information om goda exempel som finns kring utveckling av lokala servicelösningar avseende arbetssätt, metoder, konstruktioner, innehåll, långsiktighet, innovationer, digitala lösningar, samarbeten.

Utan stöd överlever inte butiken i Ängebo

Se reportage på SVT Nyheter Gävleborg

Podden Landet

Landsbygdsnätverket driver en podd "Landet" med fokus på frågor för landsbygden. Varje inslag är cirka 20 minuter långt och bygger på intervjuer med intressant personer i aktuellt ämne.

Podden Landet