Region Gävleborgs arbete med kommande EU-program 2021-2027

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Gävleborg. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027. För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med Gävleborgs prioriteringar och de tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Region Gävleborg ansvarar tillsammans med Region Dalarna och Region Värmland för framskrivningen av ett nytt program för Europeiska regionalfonden Norra Mellansverige samt den regionala handlingsplanen för den Europeiska socialfonden + Norra Mellansverige.

Region Gävleborg är även med i framskrivningen av Interreg Central Baltic.

Så ser processen för ESF+ och den regionala handlingsplanen ut

Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att ta fram ett förslag till kommande nationella program för Europeiska socialfonden (ESF+). Förslaget lämnades till Arbetsmarknadsdepartementet den 2 april 2020. Det nya programmet ska bidra till att stärka den nationella arbetsmarknadspolitiken och individers ställning på arbetsmarknaden samt ge stöd till kompetensutveckling och kompetensväxling.

Region Gävleborg väntas få uppdraget under hösten 2020 att ta fram förslag till regional handlingsplan för ESF+ i Gävleborgs län.

ESF-rådets arbete inleddes med en omvärldsanalys som färdigställdes i oktober 2019. I analysen identifieras fem målområden:

  • Ekonomisk utsatthet
  • Etablering på arbetsmarknaden
  • Återinträde på arbetsmarknaden
  • Instabil ställning på arbetsmarknaden
  • Stabil ställning på arbetsmarknaden

Under hösten och våren har ESF-rådet genomfört programdialoger med regionalt utvecklingsansvariga, arbetsmarknadens parter, myndigheter och civilsamhället. Den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att påverka programmeringsarbetet och genomförandet av ESF+.

Parallellt med programmeringsarbetet har Region Gävleborg i samarbete med Region Dalarna och Region Värmland tagit fram ett utkast till socioekonomisk analys för NUTS-regionen Norra Mellansverige. Analysen kommer att ligga till grund för den regionala handlingsplanen vilken styr hur ESF+ genomförs regionalt.

Kontakt:

Ann-Christin Gagge
Koordinator ESF+ Norra Mellansverige 2021-2027
ann-christin.gagge@regiongavleborg.se
073-274 27 88

Skrivargrupp

Johannes Sjögren
johannes.sjogren@regiongavleborg.se
073-067 29 67 

Brita Zetterlund Johansson
britta.zetterlund-johansson@regionvarmland.se
070-6187758

Conny Danielsson
conny.danielsson@regiondalarna.se
023-77 70 35