Europeiska socialfonden (ESF+)

Med pengar från Europeiska socialfonden (ESF+) kan utvecklingsprojekt finansieras. En regional handlingsplan beskriver hur de är till nytta för Gävleborg.

Svenska ESF-rådet har uppdraget att ta fram ett förslag till kommande nationella program för Europeiska socialfonden (ESF+). Programmet ska bidra till att stärka arbetsmarknadspolitiken i Sverige och individers ställning på arbetsmarknaden samt ge stöd till kompetensutveckling och kompetensväxling. Detta arbete är en del av sammanhållningspolitiken.

Region Gävleborg ansvarar, tillsammans med Region Dalarna och Region Värmland, för att skriva en regional handlingsplan för ESF+ i Norra Mellansverige – det geografiska område som de tre regionerna finns i. Målet är att skapa bättre förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i området. Region Gävleborg deltar även i arbetet med programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Norra Mellansverige (ERUF) och EU-programmet Interreg Central Baltic.

Från förslag till färdig regional handlingsplan

Svenska ESF-rådets arbete inleddes med en omvärldsanalys som färdigställdes i oktober 2019. I analysen identifieras fem målområden.

  • Ekonomisk utsatthet
  • Etablering på arbetsmarknaden
  • Återinträde på arbetsmarknaden
  • Instabil ställning på arbetsmarknaden
  • Stabil ställning på arbetsmarknaden

Utifrån det nationella programförslaget som lämnades till Arbetsmarknadsdepartementet i april 2020 har Norra Mellansveriges regioner tagit fram en regional handlingsplan för ESF+. Programmets första utlysning väntas öppna sommaren 2022.

Region Gävleborg har i samarbete med Region Dalarna och Region Värmland tagit fram en socioekonomisk analys för Norra Mellansverige. Analysen är uppdaterad och finns som bilaga till den regionala handlingsplanen som styr hur ESF+ genomförs regionalt.

Skrivargrupp

Johannes Sjögren
johannes.sjogren@regiongavleborg.se
073-067 29 67 

Brita Zetterlund Johansson
britta.zetterlund-johansson@regionvarmland.se
070-6187758

Conny Danielsson
conny.danielsson@regiondalarna.se
023-77 70 35