Region Gävleborgs arbete med kommande EU-program 2021-2027

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Gävleborg. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027. För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med Gävleborgs prioriteringar och de tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Region Gävleborg ansvarar tillsammans med Region Dalarna och Region Värmland för framskrivningen av ett nytt program för Europeiska regionalfonden Norra Mellansverige samt den regionala handlingsplanen för den Europeiska socialfonden + Norra Mellansverige.
 
Region Gävleborg är även med i framskrivningen av Interreg Central Baltic.

Så ser processen för Regionalfonden Norra Mellansverige ut

2 april 2020 kom regeringens erbjudande om att ta fram förslag till åtta regionala program och ett nationellt, för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021-2027.

Region Gävleborg accepterade erbjudandet och föreslogs samordna och koordinera framtagandet av ERUF Norra Mellansverige 2021-2027. Enligt regeringens beslut ska förslagen lämnas in senast den 31 december 2020.  

Regionala strategiska dokument, så som den socioekonomiska analysen för ESF och ERUF, Regionala utvecklingsstrategier och Innovationsstrategier kommer utgöra grunden för programmets inriktning.

En arbetsgrupp har bildats med representanter från Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland samt Tillväxtverket. Gruppen koordineras av Ann-Christin Gagge för Norra Mellansverige.

En process pågår med tematiska dialoger om programgeografins utmaningar och behov och 10 juni bjöd de regionala utvecklingsdirektörerna in partnerskapet till ett informationsmöte om programmet och framtagandeprocessen. Partnerskapet består av de aktörer som ska involveras i framtagande och genomförande av programmet, till exempel kommuner, länsstyrelser, högskolor och universitet, näringslivsfrämjare, kluster, science parks med flera i de innovationsstödjande systemen och arbetsmarknadens parter med flera.

Tidsplanen tillåter inte en formell remiss utan vi arbetar istället med återkommande dialoger för att säkerställa innehållet i programmet. Under hösten håller vi dialogmöten 9 september, 8 oktober och 4 november. I rutan här ovan hittar du inbjudan till nästkommande tillfälle. Kontakta asa.axelson@regiongavleborg.se för att få tillgång till möteslänk om du inte har fått den på annat sätt.

Vår ambition är att ha en så öppen och transparent process som möjligt i framtagandet och kommer att använda denna webbsida på Region Gävleborgs webbplats för  kommunikation med externa aktörer och för att tillgängliggöra dokumentation.

Kontakt

Ann-Christin Gagge
Koordinator ERUF Norra Mellansverige 2021-2027
ann-christin.gagge@regiongavleborg.se
073-274 27 88

Skrivargrupp:

Åsa Ängsback
asa.angsback@regiondalarna.se
070-622 63 66

Helen Vogelmann
helen.vogelmann@regionvarmland.se
072-121 72 67

Lina Andersson
lina.e.andersson@regiongavleborg.se
076-125 73 03