Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Med pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) kan utvecklingsprojekt finansieras. Nio program för ERUF beskriver hur pengarna ska fördelas – ett av dem gäller Gävleborg.

Sammanlagt tas nio program fram i Sverige för att stötta arbetet inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) – åtta regionala och ett nationellt. Tillsammans med Region Dalarna och Region Värmland ansvarar Region Gävleborg för att ta fram ett av dessa som ska beskriva hur pengar inom ERUF ska användas för området där de tre regionerna finns, kallat Norra Mellansverige. Målet är att skapa bättre förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt under den kommande programperioden som sträcker sig sju år framåt. Detta arbete är en del av sammanhållningspolitiken.

Vilken inriktning programmet får grundar sig på strategiska regionala dokument, till exempel en socioekonomisk analys för ESF och ERUF, regionala utvecklingsstrategier (RUS) och innovationsstrategier.

Region Gävleborg deltar även i arbetet med en regional handlingsplan för den Europeiska socialfonden + Norra Mellansverige och är med och skriver EU-programmet Interreg Central Baltic.

Projekt som finansieras nu och framöver

Just nu pågår ett skrivarbete för programperioden 2021-2027. Programmet innebär att pengarna under perioden ska investeras i projekt som på ett effektivt sätt möter prioriterade utmaningar i Norra Mellansverige. Region Gävleborg utgår från länets unika utmaningar och prioriteringar för att säkra att pengar används för att bidra till en hållbar utveckling. Programmet tar hänsyn till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Samtidigt pågår programperioden 2014-2020. De sista projekten som beviljats pengar i den programperioden avslutas 2023. Det innebär att två programperioder i praktiken är igång samtidigt.

Från programförslag till färdigt ERUF-program

Arbetsprocessen med att ta fram programmet för Norra Mellansverige har bestått av dialoger med olika teman om de utmaningar och behov som finns inom det geografiska området. Under hösten 2020 hölls tre digitala dialogmöten. I december 2021 tog regeringen beslut om det regionala ERUF-programmet för Norra Mellansverige. Näringsdepartementet föreslog vissa förändringar under sin beredning, innan programmen skickades vidare till EU-kommissionen. EU-kommissionen har fem månader på sig att behandla programmen.

Representanter från olika samhällsaktörer är delaktiga i att ta fram och genomföra programmet. Samhällsaktörer som kommuner, länsstyrelser, högskolor och universitet, näringslivsfrämjare, kluster, science parks samt aktörer inom arbetsmarknaden.

Arbetet med att ta fram programmet ska vara öppen och transparent. På den här webbsidan hittar du det uppdaterade programförslaget för Norra Mellansverige samt annan information och dokumentation om pågående programarbete.

Skrivargrupp

Åsa Ängsback
asa.angsback@regiondalarna.se
070-622 63 66

Camilla Tellås
camilla.tellas@regionvarmland.se
073-070 74 90

Lina Andersson
lina.e.andersson@regiongavleborg.se
076-125 73 03