Sammanhållningspolitiken och EU:s strukturfonder

Sammanhållningspolitiken syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter och ska därmed bidra till att höja medborgarnas livskvalitet. Den omfattar alla regioner och kommuner runt om i EU och genomförs genom olika struktur-och investeringsfonder; regionalfonden (ERUF), socialfonden (ESF), havs- och fiskerifonden samt landsbygdsprogrammet.

EU/Sverige/Norra Mellansverige

Sammanhållningspolitiken är EU:s främsta verktyg för att stimulera framväxten av fler och nya arbetstillfällen, konkurrenskraftiga företag och hållbar, (social, ekonomisk och miljömässig) utveckling på regional och lokal nivå.

Norra Mellansverige - Dalarna, Gävleborg och Värmland - utgör ett av åtta så kallade NUTS II-områden i Sverige. Regionerna har tagit fram det regionala strukturfondsprogrammet för Norra Mellansverige, vilket ligger till grund för prioritering av utvecklingsinsatser i våra tre län. Programmets innehåll baseras på respektive regional utvecklingsstrategi, nationella mål och strategier samt EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Insatserna som möjliggörs via programmet ska leda till en ökad innovationsförmåga och konkurrenskraft och stärka oss som partners och medspelare i samarbeten såväl med övriga regioner och länder inom EU och i övriga världen.

Under perioden 2014-2020 kommer EU-medel motsvarande ca 1,8 miljarder svenska kronor att fördelas till projekt i Norra Mellansverige (1,2 miljarder från regionalfonden och ca 600 miljoner) från socialfonden. Till detta kommer lika mycket offentlig medfinansiering från lokal, regional och nationell nivå.

Exempel på hur EU-medlen har använts i Norra Mellansverige

  • Insatser mot ungdomsarbetslöshet
    I Dalarna har Socialfonden bidragit till en arbetsmodell där kommunerna och Arbetsförmedlingen samarbetar för att minska ungdomsarbetslösheten i regionen. Bland annat genom att via skola och socialtjänst nå ungdomar som hoppat av gymnasiet eller som aldrig fullföljt skolan efter högstadiet. 60 % av de medverkande ungdomarna (1 800 personer) har gått vidare till studier eller arbete.

  • Snabbspår för kvinnor med utländsk bakgrund
    I Gävleborg har strukturfonderna fungerat som motor i strukturomvandlingen av arbetsmarknaden. För att möta kompetensbehovet inom vård- och omsorgsområdet arbetar man med modeller, (KIVO, SiFA) för handledning och språkutbildning för yrkesutbildade undersköterskor med utländsk bakgrund. Modellen liksom praktik inom hälso- och sjukvården tillämpas nu i ett 40-tal kommuner.

  • Efterfrågestyrd forskning och innovation genom specialisering
    Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering har inneburit tydligare prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet. De prioriterade områdena har utformats tillsammans med näringsliv och forskare. Särskilt fokusligger på specialiseringen Skoglig bioekonomi, där regionen nu har ett närasamarbete med Vinnväxtinitiativet Paper Province 2.0. Arbetet har också medförtett internationellt engagemang i frågorna och regionen deltar bl.a. i det s.k.Vanguardinitiativet.