Om Jämlikhetsutredningen

Syftet med jämlikhetsutredningen är att ge en samlad beskrivning av skillnaderna i grundläggande livsvillkor mellan olika grupper i hela Gävleborgs län och att presentera en sammanställning av förslag till åtgärder för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa mellan grupper. En ökad jämlikhet gör att fler kan bidra till att utveckla vårt samhälle och att vår gemenenskap ökar.

Områden som analyseras i utredningen är framför allt olika gruppers ekonomi, arbete, utbildning, boende, hälsa, delaktighet och tillit.

Arbetet med Jämlikhetsutredningen påbörjades 2019. Fokus under 2020 har varit fördjupande lokala orsaks- och åtgärdsanalyser i dialogform med en bredd av aktörer i länet. Utredningen innebär ett omfattande analysarbete, där dessa dialoger blir en viktig del. Under våren 2021 kommer resultatet från utredningen att sammanställas i en slutrapport.