Frågor och svar - Jämlikhetsutredningen

Svaren på några av de vanligaste frågorna som berör jämlikhet och arbetet med jämlikhetsutredningen i Gävleborg.

Frågor och svar

I grund och botten handlar jämlikhet om att människor ska betraktas som lika mycket värda och ha samma förutsättningar, möjligheter och villkor i samhället. Förutsättningar för jämlikhet finns när alla människor, utifrån sina behov och förutsättningar, ges likvärdiga möjligheter i samhället.

Jämlikhet handlar om att alla individer, oavsett grupptillhörighet, ska betraktas som lika mycket värda och ha samma förutsättningar, möjligheter och villkor i samhället. Jämlikhet berör med andra ord alla diskrimineringsgrunder; ålder, sexualitet, etnicitet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller funktionsnedsättning.

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen. Jämställdhet innebär en jämn fördelning av inflytande, villkor och makt mellan könen.

Ett jämlikt samhälle innebär inte att alla är lika, men det innebär att alla ges likvärdiga förutsättningar. Föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst eller var man bor ska inte påverka förutsättningarna till ett bra liv. Hur någon ser ut, funktionsförmågan eller vilken sexualitet personen har ska inte heller spela någon roll. I ett jämlikt samhälle är tillgången på till exempel skolor, utbildning, hälsovård, bostäder och arbete jämt fördelat.

Att skapa ökad jämlikhet innebär att inte fokusera på lika till alla, utan på att anpassa insatser till människors olika förutsättningar. Alla ska erbjudas generella insatser men de ska vara utformade så att de bättre motsvarar olika människors och gruppers behov.

Det behövs mer kunskap om hur skillnader i grundläggande livsvillkor mellan olika grupper tar sig uttryck i Gävleborg, varför det ser ut som det gör och hur vi på bästa sätt kan minska skillnaderna. Med jämlikhetsutredningen som grund får vi ännu bättre förutsättningar att ta beslut och utveckla insatser som motverkar trenden med ökad ojämlikhet och istället ökar jämlikheten.

Målsättningen är att erbjuda offentliga och privata aktörer i länet en gemensam nuläges- och kunskapsbild att samlas kring. Förhoppningen är också att Jämlikhetsutredningen ska utgöra ytterligare ett verktyg för att pressa tillbaka ojämlikheten människor emellan.