Innehållsrik, kunskapshöjande och spännande dag om jämlikhet

Som en del i arbetet med jämlikhetsutredningen i Gävleborg bjöd Region Gävleborg in till en heldagskonferens den 13 november 2019.

- Vår främsta politiska prioritering är att på alla vis motarbeta ojämlikheten som ökar i hela vårt land, inte minst i Gävleborg. Då måste vi få en bättre bild av hur ojämlikheten faktiskt ser ut regionalt, hur den uppstår och vilka konsekvenser ökande ojämlikhet innebär för människorna i vårt län. Vi är ute efter siffror, statistik och data på regional nivå. Vi behöver helt enkelt regionala fakta. Om vi inte vet hur ojämn fördelningen av tillgångar och resurser är, kan vi inte veta var vi ska börja, sa Eva Lindberg (S), ordförande i regionstyrelsen i sitt inledningstal.

Och visst blev det en innehållsrik, kunskapshöjande och spännande dag.

Totalt lockade konferensen ett hundratal personer. Bland annat tjänstepersoner från hela Gävleborg - strateger, chefer, politiker, verksamma inom region och kommun eller inom statlig myndighet, akademi, näringsliv. En av dessa var Anna-Karin Hainsworth, förbundschef Samordningsförbundet Gävleborg.

- Efter den här dagen känner jag mig hoppfull. Jag tror att vi som deltar här idag kan göra stor skillnad. Bland annat behöver vi titta på hur de som har det allra värst kan få det bättre, säger Anna-Karin Hainsworth.

Har du fått några nya kunskaper eller insikter under dagen, kopplat till ojämlikhet?

- Massor. Framförallt tycker jag att det är oerhört intressant att få höra forskningsperspektivet, det vill säga få veta hur ojämlikheten faktiskt ser ut, säger Anna-Karin Hainsworth.

Som en del i arbetet med Jämlikhetsutredningen i Gävleborg bjöd Region Gävleborg in till en heldagskonferens den 13 november 2019.

Inspiration och uppskattade föreläsningar

Konferensen bjöd på intressanta och tankeväckande föreläsningar. Bland annat diskuterade Per Molander, den nationella Jämlikhetskommissionens ordförande, kring hur man långsiktigt kan öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Jämlikhetskommissionen tillsattes hösten 2018 av regeringen mot bakgrund av de ökande inkomstskillnaderna i Sverige.

Jämlikhetskommissionen ska lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Kommissionens arbete ska slutredovisas senast den 31 maj 2020.

Karen Austin, processledare vid myndigheten Delegationen mot segregation, presenterade det nationella uppdraget att motverka och minska segregationen samt hur civilsamhället och kommuner kartlagt segregationen i Gävleborg.

På plats var även Sara Kjellsson, forskare och filosofie doktor i sociologi. I sin föreläsning ställde hon sig frågan ”glider Sverige isär?”. 

Delar av jämlikhetsutredningens nulägesanalys presenterades

Tillsammans med Lina Hedman, utredare och analytiker vid Region Gävleborg, presenterade Maria Sundman delar av utredningens nulägesanalys. Förutom arbetets tänkta upplägg presenterade de även en del statistik över läget i länet inom områdena skola, arbetsliv och arbetsmarknad. Bland annat visade de att nästan en femtedel av alla barn i länet som går ut nionde klass inte är behöriga till gymnasieskolan.

- Att så många barn går ut skolan utan fullständiga betyg är ett stort problem för länet, säger Lina Hedman. Att inte ha en fullständig utbildning innebär en kraftigt ökad risk för framtida arbetslöshet, men också för en sämre hälsa. Att inte klara skolan är samtidigt vanligare bland barn till föräldrar med låg utbildning och svag ekonomi. På så sätt går ojämlikheten i arv.

Lina Hedman, utredare och analytiker vid Region Gävleborg.

I nästa steg av utredningen kommer det att behövas ett nära samarbete med personer ute i kommunerna.

- Vår förhoppning är att vi med dagens konferens har lyckats att skapa en känsla av angelägenhet och att andra aktörer i vårt län känner att de vill och kan bidra med deras lokala kunskaper och erfarenheter till utredningen, säger Maria Sundman. Vi ser fram emot många dialoger under våren 2020.

Kunskap ska bana väg för ett mer jämlikt Gävleborg

Hur skiljer sig de grundläggande livsvillkoren mellan olika grupper i Gävleborgs län? Vilka förklaringar finns till att det ser ut som det gör? Vad får skillnaderna för konsekvenser och vad kommer vi tillsammans att behöva göra för att minska dem? Region Gävleborgs regionstyrelse har initierat en jämlikhetsutredning för att fördjupa kunskapen om ojämlikheten i Gävleborg.

- Syftet med jämlikhetsutredningen är att ge en samlad beskrivning av skillnaderna i grundläggande livsvillkor mellan olika grupper i hela Gävleborgs län och att presentera en sammanställning av förslag till åtgärder för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa mellan grupper, säger Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande och tillägger:

- En ökad jämlikhet gör att fler kan bidra till att utveckla vårt samhälle och att vår gemenenskap ökar.

Områden som kommer analyseras är framförallt hushållens ekonomi, arbete, utbildning, bostäder, delaktighet, hälsa och tillit. Arbetet med jämlikhetsutredningen sträcker sig över två år och kommer att återrapporteras till regionstyrelsen december 2020.

Läs mer om jämlikhetsutredningen 

Totalt lockade konferensen ett hundratal personer, bland annat tjänstepersoner från hela Gävleborg.

Röster från konferensen

Eva Lindberg, (S) regionstyrelsens ordförande

Vad hoppas du att jämlikhetsutredningen kommer att ge/bidra med?
- Uppdraget är att beskriva ojämlikheten i Gävleborg och att utifrån det presentera genomarbetade förslag som kan motverka och förebygga konsekvenserna. Jag vill också påpeka att i uppdraget ingår att samverka med länets kommuner, andra regioner och nationella myndigheter både i utredningsfasen och i åtgärdsfasen. Det här måste vara ett gemensamt arbete.

Hur tycker du dagens konferens varit?
- Angelägen. Konferensen ligger helt i linje med utredningens uppdrag, nämligen att också bidra till att sprida och ta in kunskap och idéer, förankra förslag och lyfta ämnet. Konferensen är på så vis en del i arbetet med att göra Gävleborg till ett mer jämlikt län.

Anna-Karin Hainsworth, Förbundschef Samordningsförbundet Gävleborg

Varför har du valt att delta idag?
- Samordningsförbund Gävleborgs vision är ett socialt hållbart och jämställt samhälle där individer med behov av samordnad rehabilitering når egen försörjning. Vi har medel till insatser för individer med behov av samordnad rehabilitering som våra medlemmar i partnerskap använder för att utveckla arbetssätt och metoder. För oss är jämlikhet en central fråga. Bara om vi samordnar och nyttjar alla våras resurser på ett effektivt sätt kommer vi att kunna påverka samhällsutvecklingen. Därför är vi med idag.

Per-Åke Fredriksson, biträdande regionansvarig, Svenska ESF-rådet

Varför har du valt att delta idag?
- Svenska ESF-rådet verkar för en inkluderande tillväxt. Det är vårt uppdrag. Konferensen som anordnas här idag handlar om just de som inte blir inkluderade. Det är skälet till att jag har valt att komma hit.

Har du fått några nya kunskaper eller insikter under dagen, kopplat till ojämlikhet?
- Det är väldigt intressant att få rapporter från det jämlikhetsarbete som pågår. Jag hade önskat att så inte vore fallet, men det är tydligt att det framöver kommer att behövas fler insatser inom det här området. Dessa i sin tur ska finansieras. Där kan vi på svenska ESF-rådet vara med och bidra. Som det ser ut idag får Sverige medel av EU-kommissionen. Dessa delas sedan ut på regional nivå. Tillsammans med olika intressenter, som till exempel Region Gävleborg och kommunerna i länet vill vi finansiera lösningar som bli bestående och kan få till stånd en strukturell förändring. Detta för att bidra till minskad arbetslöshet med mera.

Vad tar du med dig ifrån dagen?
- Det ska bli väldigt intressant att se resultatet av jämlikhetsutredningen. Sedan blir det givetvis intressant att se vad den nationella jämlikhetskommissionen, med Per Molander i spetsen, kommer fram till i sin rapport. Båda dessa kommer givetvis att påverka vårt arbete.

Jofen Kilström, avdelningschef FoU Välfärd vid Region Gävleborg 

Hur tycker du dagens konferens varit?
- Anledningen till att jag valt att delta idag är att detta är en grundläggande problematik som alla som arbetar inom välfärdssektorn behöver beakta och försöka påverka i en positiv riktning. Vi på FoU Välfärd märker tydligt av de negativa effekterna som ojämlikheten skapar i länets kommuner.

Har du fått några nya kunskaper eller insikter under dagen, kopplat till ojämlikhet?
- Personligen tror jag att det var anförandet kring ojämlikhet som fenomen som gav mig mest. Det var intressant att belysa ojämlikheten på ett sådant sätt att den ibland framstod som dålig men ibland som någonting bra. Den tillförde en nyanserad bild av begreppet tycker jag.

Vad tar du med dig ifrån dagen?
- Det jag tar med mig är att ojämlikhet tenderar att förstärkas av sig själv om vi inte aktivt väljer att göra någonting åt den och att det är det förebyggande arbetet som är viktigare än brandsläkningarna senare i livet. Vi behöver alla bli bättre på att föra fram hur viktigt det är att satsa på framtiden idag även om de direkta effekterna inte kommer att märkas förrän om 15 år.

Karen Austin, processledare, Delegationen mot segregation 

Varför har du valt att delta idag?
- Jag kommer hålla en föreläsning under dagen om segregationen i Sverige. Jag kommer att ge en bild av hur segregationen ser ut i Sverige. Fokus kommer att ligga på hur vi kan jobba för att minska och motverka segregation.

Har du fått några nya kunskaper eller insikter under dagen, kopplat till ojämlikhet?
- Ja, jag tycker att Sara Kjellssons föreläsning var väldigt intressant. Den handlade om huruvida Sverige glider isär eller inte? På något sätt tycker jag ändå att Sara kunde ge ett lugnande besked. De som har det sämst ställt har inte fått det särskilt mycket sämre, utan snarare bättre, inom många områden. Den stora orsaken till att Sverige delvis glider isär istället är att de som har hög inkomst och levnadsstandard snarare drar iväg. Det är givetvis ett problem i sig.