Omställningsstöd till små och medelstora företag

Med anledning av den pågående coronapandemin förlänger Region Gävleborg möjligheten att söka omställningsstöd till 31 mars 2021 för små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Under perioden 1 december 2020 till 31 mars 2021 kan stöd lämnas med upp till 90 procent av godkända kostnader. Stödbeloppet är maximerat till 100 000 kronor. Stödet behovsprövas för varje företag och Region Gävleborg prioriterar ansökningar utifrån gällande regelverk. 

De kostnader som kan beviljas är "mjuka kostnader" samt lönekostnader i samband med extern utbildning kopplad till omställningsåtgärder.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via e-tjänsten Min ansökan.

www.minansokan.se 

Region Gävleborg förväntar sig en hög efterfrågan på omställningsstödet och kommer att prioritera att handlägga kompletta ansökningar. Kontrollera därför att alla uppgifter och bilagor finns med när du skickar in din ansökan. Läs mer nedan under "Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?"

Viktigt att veta

För att kunna söka omställningsstödet ska företaget ha

 • drabbats hårt av coronapandemin
 • arbetsställe registrerat i Gävleborg
 • bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år (räknat från 2019-01-01) (Undantagen för kravet om heltidsverksamhet är turistföretag som bedriver sin verksamhet säsongsvis.)
 • Bedriva näringsverksamhet med vinstsyfte och inneha F-skattsedel.

Stödet riktar sig till företag som drabbats av coronapandemin och vill vidta åtgärder för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad.

Företagen som söker stödet ska redogöra för hur verksamheten drabbats av coronapandemin, vilka åtgärder de planerar att vidta och vilka effekter åtgärderna bedöms ha för företagets framtid.

Stöd lämnas inte till

 • företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen
 • företag verksamma med primärproduktion inom jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorn
 • investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Gävleborg
 • "hobbyverksamhet" eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning
 • företag som bedöms klara investeringen utan stöd, både på kort och lång sikt.

Exempel på stödberättigade kostnader är

 • konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
 • konsultkostnader för digitalisering som ny webblösning
 • kostnader för extern utbildning och kompetensutveckling för att bredda verksamheten
 • särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp
 • lönekostnader (som inte omfattas av andra stöd) för personal som är i stödberättigad extern utbildning kopplad till omställningsåtgärder.

Kostnadsunderlaget måste innehålla minst 40 procent i externa kostnader och resterande kostnader kan vara totala lönekostnader som ersätts med en schablonkostnad på 150 kronor/timme. Lönekostnader får endast tas upp om de inte omfattas av andra stödåtgärder och betalas ut mot tidsredovisning där det framgår på vilket sätt personen/personerna avser att delta i utbildning samt underlag på utbildningens omfattning.

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se

Vi väntar oss ett högt tryck vilket kan påverka handläggningstiderna. Vi hanterar inkomna ansökningar så snabbt vi kan.

Observera att du inte får påbörja investeringen förrän en ansökan har inkommit till Region Gävleborg via www.minansokan.se

Bilagor som ska skickas med:

 1. Offerter
 2. Om du söker stöd för lönekostnader ska du bifoga anställningsintyg/lönebesked för personal som kommer att arbeta med omställningsarbetet. Underlaget ska visa anställningens omfattning (heltid/deltid/timmar).
 3. Om du söker stöd för utbildningsinsats för omställning av anställd ska du bifoga en skriftlig beskrivning av insatsen. Ange även hur många timmar insatsen kommer att omfatta.
 4. En bilaga med svar på frågorna:
  a. Hur har företaget verksamhet drabbats negativt av coronapandemin?
  b. Vilka åtgärder planerar ditt företag att vidta med anledning av coronapandemin och vilka effekter bedöms dessa åtgärder ha för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad?

 5. Senaste resultatrapporten.

Ansökan om omställningsstöd kan göras till och med 2021-03-31 och investeringen måste vara genomförd senast 2021-11-30.

Investeringen måste påbörjas inom tre månader från beslut om stöd.

Du ansöker normalt om utbetalning i efterskott när du har haft kostnader och betalat dem.

Omställningsstöd - Vanliga frågor

Under ”Viktigt att veta” ovan hittar du all information om hur du ansöker och vilka villkor som gäller för omställningsstödet.

Omställningsstödet omfattar konsultkostnader och lönekostnader i samband med utbildning. Läs mer på ”Exempel på stödberättigande kostnader är” under ”Viktigt att veta”. Om du behöver mer guidning, vänligen kontakta foretagsstod@regiongavleborg.se 

Inköp eller investeringar av olika saker, till exempel inventarier eller programvaror. Stödet kan inte heller omfatta driftskostnader som till exempel hyra eller andra kostnader för drift.

Nej, omställningsstödet gäller för så kallade mjuka investeringar som konsultkostnader och kostnader för utbildning, inte för inköp.

Nej, företag kan söka för kostnader som uppstår efter att de har ansökt om omställningsstöd. 

Nej, företaget måste själv ansöka om omställningsstöd.

Nej, företaget måste själv ansöka om omställningsstöd, för kostnader som uppstår efter att de har ansökt. 

Nej, villkoren medger inte stöd till företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen.

Skicka ett mejl till våra handläggare för företagsstöd på foretagsstod@regiongavleborg.se

Kontakt

E-post: foretagsstod@regiongavleborg.se