Coronas effekt på länets ekonomi – Rapport vecka 23

Coronavirusets påverkan på näringslivet innebär att flera företag behöver ställa om sina verksamheter. Region Gävleborg har avsatt 15 miljoner kronor till ett omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag att genomföra de omställningar som krävs för att möta krisen.

Rapporten ”Coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län: nuläge och analys” tas fram för att bidra till att lindra de negativa effekterna av coronaviruset för små och medelstora företag i Gävleborgs län, genom att ge en aktuell och återkommande överblick och analys av coronavirusets konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet.

I veckans rapport går det bland annat att läsa om coronavirusets effekt på företagen i länet.

Kommunerna rapporterar att situationen för företagen i länet är relativt bestående. Inom framförallt hotell och restaurang, i vissa delar av handeln och i vissa delar av transportsektorn märks tydligt effekterna av coronaviruset på ekonomin. Enmansföretag omnämns som särskilt utsatt och många upplever likviditetsproblem. En undersökning bland företag av Business Sweden visar att coronapandemins ekonomiska effekter har varit betydligt mer påtagligt i maj än de var i mars. Samtidigt bedömer företagen att situationen inte kommer att försämras ytterligare och kommunerna upplever att de stödåtgärder som finns på nationell och regional nivå har gett effekt och gör att företagen för tillfället kan behålla sin personal.

Omställningsstöd är ett sätt för Region Gävleborg att hjälpa små och medelstora företag i regionen att möta krisen.

Omställningsstöd till små och medelstora företag

Region Gävleborg avsätter 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag. Stödet riktar sig till företag som drabbats extra hårt av coronapandemin och som nu behöver vidta åtgärder för att säkerställa verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Stödet omfattar konsultkostnader och lönekostnader i samband med utbildning.

- Omställningsstödet riktar sig till dem som på ett brutalt sätt drabbats av coronakrisen och det har väldigt många företag i Gävleborg tyvärr gjort, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta att ställa om och anpassa verksamheten. Den här typen av stöd är nödvändigt för att rädda så många jobb och företag som möjligt i vårt län.

Omställningsstöd söks av företagen själva och de företag som söker behöver redovisa för hur verksamheten har drabbats av coronapandemin samt för vilka åtgärder de planerar och vilka effekter åtgärderna bedöms ha för företagets framtid.

Till och med den 2 juni har 65 ansökningar om omställningsstöd gjorts. Av dessa har 12 ansökningar lett till beviljat stöd på cirka en miljon kronor. 40 ärenden handläggs och väntar fortfarande på beslut, den totala summan för dessa är 3,3 miljoner kronor.

Effekterna av omställningsstödet börjar nu att synas, bland annat genom att företag tänker nytt och genomför satsningar för att klara sig igenom krisen.

För mer information om omställningsstöd se www.regiongavleborg.se/omstallningsstod

Ta del av rapporten för vecka 23 (pdf)

Tidigare veckorapporter

Veckorapporter - coronaviruset och näringslivet i Gävleborgs län