Internationell samverkan

Genom vårt arbete med internationalisering vill vi bidra till att stärka förutsättningarna att verka och leva i Gävleborg. Målet är att stimulera regional utveckling och tillväxt. Arbetet bedrivs främst genom internationell politisk påverkan, projektutveckling och nätverkande.

Region Gävleborgs uppgift är att leda och samordna det regionala utvecklingsuppdraget, ett uppdrag som delvis har sitt ursprung i det som kallas sammanhållningspolitik och som alla medlemsländer och regioner i EU arbetar med. Målet är att vi tillsammans i EU ska verka för ett sammanhållet, livskraftigt och starkt Europa som är attraktivt och konkurrenskraftigt i relation till andra delar av världen.

För att bidra till ett starkt näringsliv, en hållbar miljö och ett inkluderande arbetsliv och samhälle behöver vi samverka med andra regioner och andra länder som har samma uppdrag som oss. Genom att driva politiska frågor och samverka i till exempel projekt inom olika områden kan vi tillsammans påverka så att Gävleborg blir starkare inom olika områden.

Några av de områden vi driver påverkansarbete inom är; utbyggnad av infrastruktur såsom bredband och transport, andra är industriomvandling, kompetensutveckling och livslångt lärande. Det innebär att vi driver samma frågor tillsammans med andra regioner i Sverige och EU som vi arbetar för att stärka inom Gävleborg.

Region Gävleborg har även ett representationskontor i Bryssel, Central Sweden, tillsammans med Region Dalarna och Region Örebro län. Kontoret bevakar EU:s politik och tar tillvara våra intressen i viktiga frågor.  

Betydelsen av internationalisering ökar

De internationella kontakterna får allt större betydelse för utvecklingen i samhället. För en stor och kunskapsintensiv organisation som Region Gävleborg spelar omvärldskontakter en viktig roll i utvecklingsarbetet. Samtidigt har den ökade internationaliseringen skapat behov av arenor för Europas regioner för att hävda sina intressen och för att i samverkan skapa goda utvecklingsmöjligheter. Här har Region Gävleborg en central roll att spela.

När vi samverkar internationellt får vi synergieffekter som bidrar till att snabba på vår egen utveckling och våra möjligheter att vara ett konkurrenskraftigt och attraktivt län. Det kan till exempel handla om utveckling av infrastruktur såsom bredbandsutbyggnad och järnväg eller att stärka kompetensförsörjningen för att matcha arbetslivets behov eller ibland politisk samverkan där vi tillsammans med andra län vill påverka utvecklingen i Sverige och Europa till vår fördel.