Samverkan för ett starkare näringsliv och ett attraktivt Gävleborg

Projektet Vi ställer om! syftar till att hjälpa små och medelstoras företag med stöd och rådgivning och fyller därmed en viktig funktion i omställnings – och utvecklingsarbetet. Med rätt hjälp och insatser är syftet att företag ska ta sig ur pandemikrisen med en bevarad eller stärkt konkurrenskraft.

Tillsammans med samverkansaktörer och samarbetspartners har projektet bland annat börjat se över vilka åtgärder och kompetenshöjande insatser som kan göras för att bemöta företagens och näringslivets behov. Region Gävleborg erbjuder, tillsammans med samverkansaktörer och samarbetspartners coachnings-, utbildnings- och inspirationsinsatser i syfte att stärka och skapa flexibla och uthålliga företag samt ett starkare Gävleborg.

Projektet finansieras av medel från Region Gävleborg och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

– I pandemins spår uppstår till viss del en ökad öppenhet för förändring samtidigt som företagen har en ständig balansgång mellan att fokusera på kärnverksamheten och att lägga tid och resurser på förändringsarbete. Möjligheten att möta dem digitalt som alternativ till fysiska möten är stor, och har lyft företagens förmåga inom området avsevärt, säger Anna Gustavsson, senior projektledare på Propell i Hudiksvall. (Propell är en hub för regional innovation och ett samarbete mellan forskningsinstitutet RISE, Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg).  

På grund av coronapandemin ställs företag, näringsliv och arbetsmarknaden inför nya utmaningar. Några utmaningar kan vara att hitta nya målgrupper, affärsidéer, stärka företagets digitala kunskap och konkurrenskraft på den digitala marknaden. 

Propell stärker företagens egenförmåga till förändring

Propell är en av samverkansaktörerna inom projektet Vi ställer om! Propells nära samarbete med forskningsinstitutet RISE innebär en tillgång till ett brett nätverk av kompetenser inom olika forskningsområden som på olika sätt bidrar till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Propell fokuserar på att öka företagens egenförmåga till förändring. Det är av vikt att företagen själva kan se och känna en styrka att förändra och ställa om när det behövs.

– Inom projektets ramar fokuserar vi på att öka egenförmågan inom digitalisering och hållbar omställning, men med förhoppningen att ökad egenförmåga kan nyttjas även när andra behov uppstår, säger Anna Gustavsson, senior projektledare på Propell.

Genom att stärka och utveckla egenförmågan har tio företag påbörjat en arbetsprocess genom coachning av upphandlade specialister inom digitalisering och hållbarhet. Parallellt med detta stöttar Propell företagarna genom att identifiera behov, och ge inspiration genom korta föreläsningar. Företagarna ges även möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra genom nätverksträffar.   

Läs hela intervjun med Propell, vad har de upplevt för framgångar, hinder och behov under pandemiåret.

Propells projektsida med några exempel från företag