Nytt skogsprogram för Gävleborg

Skogen är avgörande för att ställa om till ett fossilfritt samhälle och minska klimateffekterna. Den ger också möjlighet till aktiviteter, biologisk mångfald, sysselsättning och ekonomisk trygghet. Ett regionalt skogsprogram för 2021-2030 har tagits fram för att klara utmaningar på alla områden.

2018 presenterades Sveriges nationella skogsprogram. Redan samma höst började ett arbete med att regionalisera programmet. För att nå en bred förankring i arbetet och ge goda förutsättningar till en fortsatt förvaltning av resultatet har Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Region Gävleborg och Skogsstyrelsen tagit fram Gävleborgs skogsprogram.

Både nya jobb och miljövård

Gävleborgs skogsprogram ska bidra till att uppnå de nationella miljömålen och samtidigt bidra med jobb och en hållbar tillväxt. Att öka produktionen och samtidigt stärka den biologiska mångfalden är i sig en utmaning. Genom dialog och fortsatt samverkan genom hela värdekedjan kan det arbetas vidare med konkreta åtgärder i en fortsatt process med handlingsplaner.

– Skogsnäringen är en av länets viktigaste basindustrier och därför ska Region Gävleborg göra sitt för att främja konkurrenskraftiga och biobaserade näringar med bas i skogen, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). Men skogen är också en älskad plats för massor av svenskar, där man finner styrka och välmående genom fritidsaktiviteter och naturupplevelser, vilket ju blivit helt uppenbart under pandemin. Därför ska våra skogar brukas, vårdas och skötas med eftertanke och långsiktighet.

18 prioriterade områden

Intresseorganisationer, företag, entreprenörer, enskilda skogsägare, akademi, offentlig sektor och privatpersoner med koppling till skogsbruket har getts möjlighet att påverka innehållet i programmet. Alla inspel och synpunkter som lämnats under processen har resulterat i att Gävleborgs skogsprogram nu innehåller 18 prioriterade områden som aktörer gemensamt bör fokusera på i Gävleborg för en regional utveckling i linje med det nationella programmet. Dessa är indelade i fyra olika kategorier – hållbarhet i skogen, mångbruk i skogen, omställning, konkurrenskraft och kompetens samt den övergripande kategorin bryta strukturer. Bryta strukturer är en ledstjärna för Gävleborgs skogsprogram och avgörande för att nå framgång.

Tänk nytt!

Det gäller att tänka på nya sätt och agera annorlunda för att bidra till en mer hållbar utveckling.

Gävleborgs skogsprogram är till för alla med intresse i hur skogen kan nyttjas hållbart på bästa sätt. Programmet ska ge inspiration till att själv medverka eller ge inspel till kommande handlingsplaner. Det kan också användas som grund till utvecklingssatsningar och samverkan i olika former.

Se filmen om Gävleborgs skogsprogram 2021-2030

Läs rapporten om Gävleborgs skogsprogram 2021-2030 (pdf)