Ny strategi för industriell omvandling tar regionen framåt

Region Gävleborg har tillsammans med de andra regionerna i norra Mellansverige, det vill säga Dalarna och Värmland, tagit fram en gemensam strategi för en industriell omvandling. Syftet med strategin är att stärka förutsättningarna för att industrin i de tre länen ska kunna ställa om och utvecklas för en fortsatt hållbar konkurrenskraft.

Industrin står globalt inför stora utmaningar och förändringar. Digitalisering, automatisering, kompetensbrist, globalisering, klimat och grön omställning är exempel på områden som kommer att ha stor påverkan på företagen.

– Det är fortsatt företagens ansvar att hantera de utmaningar de står inför, men regionerna i norra Mellansverige kommer inom ramen för strategin ta sitt ansvar för att stärka företagens förutsättningar att klara omvandlingen. Det gör vi genom olika former av insatser som ska planeras i samverkan med näringslivet och andra viktiga samhällsaktörer, säger Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande (S).

Efter ett mångårigt arbete med insatser från många aktörer är nu strategin för industriell omvandling i norra Mellansverige politiskt förankrad och beslutad. Viktiga delar i arbetet med strategin har varit norra Mellansveriges deltagande i EU-kommissionens pilotsatsning "Regions in industrial transition" och arbetet i projektet "Smart Industri Norra Mellansverige 2".

– Ytterligare en viktig del av processen var den lyckade Industridagen 2019, där representanter från industrin, lärosäten, offentlig sektor och civilsamhället samlades för att identifiera gemensamma åtgärder för industrins utmaningar. 650 personer deltog under dagen inklusive ett stort antal ministrar, nästan 20 % av den svenska regeringen. Det bidrog mycket till framtagningen av det här viktiga strategin, säger Anna Douglas, strateg på Region Gävleborg och projektledare för Industridagen.

I samband med beslutet om strategin gavs också regiondirektören ett uppdrag att, i samverkan med aktörer från näringsliv, akademi, offentlighet och civilsamhälle, arbeta vidare med implementeringen av strategin genom att ta fram en mer konkret handlingsplan för industriell omvandling med fokus på Gävleborg.

Fakta om strategi för industriell omvandling i norra Mellansverige

Målet med strategin är en stark, hållbar och innovativ industri i norra Mellansverige som tar tillvara möjligheterna i industrins omvandling.

Strategin tar sin utgångspunkt i ett antal utmaningar som är gemensamma för länen i norra Mellansverige:

  • Låg innovationskapacitet i små och medelstora företag 
  • Bristande matchning av företagens kompetensbehov och arbetskraftsutbud 
  • Låg utgifts- och investeringsnivå inom forskning och innovation 
  • Starkt beroende av internationalisering, men låg grad av internationalisering av små och medelstora företag 
  • Bristande strategisk samordning och styrning av insatser på en länsövergripande nivå.

Strategin har sex prioriteringar

Resurser och kapacitet för innovation – Utveckla ett system som säkerställer att norra Mellansverige har de kunskapsflöden, de resurser och den infrastruktur som krävs för framgångsrika innovationsprocesser.

Ökad närvaro i globala värdekedjor – Profilera regionen internationellt och underlätta för små och medelstora företag att verka i internationella samarbeten och på internationella marknader.

Stärkt omställningsförmåga för små och medelstora företag – Säkerställ att det finns stöd och verktyg för små och medelstora företag att öka kapaciteten för och möjligheterna till omställning genom digitalisering och nya affärsmodeller.

Kompetenser för en attraktiv industri – Utveckla industrins attraktionskraft och säkerställ att det finns utbildningar och system för alla grupper, som är anpassade efter industrins befintliga och framtida behov av kompetens.

Grön och cirkulär industri – Denna prioritering är integrerad i genomförande av samtliga föregående prioriteringar och söker genom olika slags insatser säkerställa att omvandlingen genomförs på ett sätt så att den verkar i enlighet med och även till nytta för samhällets bredare omvandling till ett hållbart samhälle med en grön och cirkulär ekonomi.

Strategisk styrning och samordning – Ett gemensamt stöd för industriell omvandling i norra Mellansverige som möjliggör ett mer effektivt och kraftfullt genomslag och undviker uppsplittring av insatser.