Ny regional utvecklingsstrategi ska göra Gävleborg mer öppet, nytänkande och hållbart

Gävleborg har en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Den visar hur Gävleborg ska bli en plats där öppenhet, nya sätt att tänka samt hållbara idéer och verksamheter kan utvecklas. Ett Gävleborg där du vill bo, arbeta och trivas.

Illustration för Regional utvecklingsstrategi, RUS

Regionfullmäktige beslutade idag den 31 mars om en ny regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län. Den gäller i tio år, mellan 2020-2030. Strategin styr Gävleborgs regionala utvecklingsarbete och samordnas av Region Gävleborg på uppdrag av regeringen. Den beskriver riktningen för vad Gävleborg ska fokusera på och vad som ska genomföras för att Gävleborg ska vara en hållbar region i framtiden.

– Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är det mest långsiktiga dokument som Region Gävleborg arbetar fram och beslutar om. Det betyder att perspektiven behöver hålla ganska hög höjd och färdriktningen vara bred men samtidigt tydlig. Dessutom ska alla länets kommuner vara med och också omfamna RUS liksom föreningar och företag över hela Gävleborg. Och det har vi lyckats med, utan tvekan, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).

Ett mer hållbart Gävleborg genom samarbete

Region Gävleborg har det formella regionala utvecklingsansvaret och samordnar arbetet att ta fram en regional utvecklingsstrategi. En viktig del i den processen är att inkludera aktörer från olika delar av samhället såsom kommuner, Länsstyrelsen, statliga myndigheter, civila organisationer och näringslivet. Det bidrar till kraft och sammanhållning i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.

Genomförandet av strategin sker tillsammans med alla dessa samverkansaktörer i länet. En bärande del är att hållbarhetsintegrera genomförandet, det vill säga att på ett systematiskt sätt säkra att allt som görs sker i riktning mot en hållbar utveckling.

Fem målområden för att möta samhällsutmaningar

Den regionala utvecklingsstrategin ger medel för att leda och genomföra förändringsarbete i en omvärld med stora utmaningar.

– Vi beslutade oss tidigt för att strategin behövde svara mot de riktigt stora och genomgripande megatrender som idag och under överskådlig tid kommer att prägla framförallt de västerländska samhällena. Globalisering, demografiska förändringar, urbanisering, digitalisering, klimatförändringar och en allt ökande ojämlikhet kommer i grunden och på sikt förändra också Gävleborg. Avgörande är att vi inte bara låter omvärlden förändra oss genom de utmaningar vi möter utan att vi leder förändringen och drar nytta av dessa möjligheter. Målet är ett mer jämlikt och modernt Gävleborg, säger Eva Lindberg (S).

För att det regionala utvecklingsarbetet i Gävleborg ska möta samhällsutmaningarna är fem målområden identifierade. För varje målområde finns effektmål som ska uppnås och prioriteringar för hur dessa ska uppnås. Gemensamt för alla målområden är att genomförandet ska kännetecknas av tydligt ägarskap och ledarskap, med fokus på samhandling och utföras på ett utforskande arbetssätt.

De fem identifierade målområdena är:

  • Attraktiva och tillgängliga platser
  • Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi
  • Konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad
  • Hög kunskap och innovationsförmåga
  • Jämlikt och jämställt samhälle