Ny rapport beskriver sambanden mellan de större städerna i östra Mellansverige

De sju länen i östra Mellansverige (ÖMS) fungerar allt mer som en gemensam, funktionell marknad för arbete, utbildning och bostäder. Förbindelserna mellan de större städerna i östra Mellansverige, där Gävle ingår som en av nio storregionala ”nodstäder”, har särskild betydelse för att stärka sambanden.

Funktionalitet och sambanden inom ÖMS utvecklas framförallt i de starka pendlingsstråken till och från Stockholm, men också mellan närliggande större städer i dessa stråk. Det visar ÖMS-samarbetets aktuella rapport.

En stärkt hållbar konkurrenskraft genom effektiv resursanvändning och samverkan är målet med det storregionala samarbetet i östra Mellansverige. För att nå dit behövs en väl utvecklad fysisk och digital infrastruktur. Det behövs också en kollektivtrafik som binder ihop regionens städer. På så sätt kan människor bo på ett ställe och arbeta eller studera på ett annat i östra Mellansverige. I rapporten talas det om en hållbar förtätning och regionförstoring, för såväl invånare som universitet/högskolor och näringsliv.

Rapporten visar bland annat:

  • Det är viktigt för nodstäderna att utveckla det egna näringslivet och skapa attraktiva lägen för att stärka rollen som regionala tillväxtcentra.
  • En avgörande del i utvecklingsarbetet har varit att bygga i kollektivtrafiknära lägen.
  • I stort sett alla nodstäder har tillgång till högre utbildning, så som egen högskola eller eget universitet.
  • Ytterligare en gemensam styrka är att städerna kompletterar varandra när det gäller olika kompetenser och specialistområden på arbetsmarknaden.

Nodstadsrapporten blev klar samtidigt som covid-19 bröt ut och konjunkturen försvagades. Några av de slutsatser som dragits behöver därför studeras utifrån den senaste tidens erfarenheter och i dialog med kommunerna. Det arbetet kommer att inledas under hösten.

Ytterligare frågor som behöver klargöras är hur digital och fysisk infrastruktur, givet de nya förutsättningarna, kan stärka de funktionella sambanden ytterligare och bidra till en snabbare återhämtning av östra Mellansveriges konkurrenskraft.

Region Gävleborg tillsammans med de andra regionerna ser fram mot ett fortsatt samarbete med kommunerna kring dessa frågor.

Ta del av rapporten

ÖMS - På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i östra Mellansverige (pdf)

Mer information

Region Gävleborgs samverkan i ÖMS