Järnvägssatsningar i Gävleborg kan bli fördröjda

Den 30 november lämnade Trafikverket in sitt förslag till ny nationell transportplan för perioden 2022-2033 till regeringen. I planförslaget dras huvuddelen av den utlovade finansieringen för etappen Gävle - Kringlan tillbaka. Det här innebär att pågående arbete bromsas och byggstart skjuts till perioden 2028-2033.

– Trafikverkets förslag är helt oväntat och en rejäl besvikelse, eftersom det håller tillbaka tillväxt och regional utveckling i Gävleborg, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).

– Regeringen har ju flera gånger sagt att utlovade och planerade infrastruktursatsningar kommer att slutföras och det vore ytterst anmärkningsvärt om Trafikverket gjorde en annan bedömning än regeringen, säger Eva Lindberg.

Region Gävleborg och berörda kommuner har arbetat för att etappen Gävle – Kringlan ska bli fullfinansierad i den nya nationella transportplanen. Målsättningen har även varit att få finansiering till fler etapper av Nya Ostkustbanan, men nu skjuts alltså järnvägssatsningarna i Gävleborg på framtiden i och med att redan utlovad finansiering på i storleksordningen 3 miljarder föreslås att dras tillbaka.

Till följd av föreslagen förändring riskerar även den EU-finansiering i form av CEF-medel (Connecting Europe Facility) som tilldelats etappen Gävle – Kringlan att gå förlorad. Nya Ostkustbanan ingår som en del av Botniska korridoren, en stomnätskorridor i EU:s TEN-T-nät. EU:s krav är att stomnätet ska vara färdigbyggt till år 2030.

Arbetet med stationsläget vid Gävle Västra påverkas

Trafikverkets förslag riskerar att leda till att EU-medel som redan tilldelats etappen dras tillbaka. Om Nya Ostkustbanan inte finns med i kommande nationell plan kan inte heller nya EU-medel sökas. Kopplat till pågående arbete i Gävle hör även bland annat nytt stationsläge vid Gävle Västra.

– Jag vill se ett tydligt omtag i riksdagen med nya prioriteringar. Förslaget från Trafikverket duger helt enkelt inte för vår växande stad. Just nu pågår stora investeringar i och runt Gävle, med det här förslaget riskerar denna positiva utveckling, som ska leda till fler arbetstillfällen och bidra till att utveckla välfärden, att stoppas, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle kommun.