Gävleborg viktig del i Europas militära uppbyggnad och mobilitet

EU- och NATO-representanter samlades tidigare i veckan på Frösön utanför Östersund för att diskutera Europas militära uppbyggnad. På mötet deltog även Nya Ostkustbanans vice ordförande Anna Sundberg (SD) från Region Gävleborg. Nu kan Gävleborg bli en del av satsningen på uppbyggnaden av infrastruktursystemet.

Elisabeth Sinclair Norrbotniabanan, Ingela Bendrot Nya Ostkustbanan, Peter Rönnlund och Mikael Wassdahl Försvarsmakten och Anna Sundberg (SD) Nya Ostkustbanan/Region Gävleborg.

Den 19–20 juni samlades ett 70-tal experter från EU:s medlemsländer, NATO, USA, Storbritannien och Turkiet på Frösön strax utanför Östersund. På dagordningen stod frågor om Europas militära uppbyggnad och rörlighet – där Norden och de gränsöverskridande relationerna fick extra fokus.

Mötet öppnar nu upp för spännande möjligheter då Gävleborg kan bli en viktig del av infrastruktursystemet för denna omfattande satsning. Detta nya samarbete kan få betydande konsekvenser för regionens utveckling och Europas framtid.

– Det har varit bra diskussioner och stort engagemang på detta EU-möte. I min roll som vice ordförande i Nya Ostkustbanan har jag lyft betydelsen av en förstärkt kustjärnväg; både för att säkra gods- och passagerarflöden, men också för att klara av de ökande kraven på militär rörlighet. Dagens kustjärnväg klarar inte av tunga och långa tåg, vilket är en nödvändighet för att säkra militär mobilitet. Jag har givetvis också pekat på Gävle som en av de viktigaste noderna i det svenska infrastruktursystemet, säger nya Ostkustbanans vice ordförande Anna Sundberg (SD) från Region Gävleborg

Kopplingen mellan Trondheim på Atlantkusten och Sundsvall och Gävle i Östersjön, är viktig. I Trondheim har NATO en stor marinkårsbas och en viktig hamn för material och trupper i Norden. Östersund blir också en viktig nod för vidare transporter österut mot Bottenviken och Östersjön, norrut mot Finland eller söderut mot Europa.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har EU stängt Finlands 1 300 kilometer långa gräns mellan EU och Ryssland. Det påverkar redan vanliga transportvägar för människor och gods, viktiga för att upprätthålla ekonomi, försörjning och fortsatt utveckling i fredstid.

EU-mötet arrangerades mot bakgrund av Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd genom Utrikesdepartementet och Regeringskansliet. Region Jämtland Härjedalen stod som värd tillsammans med Länsstyrelsen, Östersunds Kommun, Botniska korridoren, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan, Mittstråket och partnerskapet Atlantbanan som alla driver utvecklingen av transportinfrastrukturen i norra och mellersta Sverige.

Nulägesbild

Gävleborgs infrastrukturförutsättningar är av stor betydelse för resten av landet. Till den nationella infrastrukturen i Gävleborg räknas järnvägar, europavägarna E4, E16, E45 samt länsväg 56. Alla marktransporter som ska transporteras från nord-syd i landet behöver passera genom Gävleborg.

Länsplanen möjliggör hållbara transporter samt ökad tillgänglighet. Infrastrukturen ska därmed vara hållbar, där ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsynstaganden skapar förutsättningar för ett mer hållbart resande och en hållbar samhällsutveckling. Därmed bidrar infrastrukturen till uppfyllelse av Agenda 2030 och de globala målen.

De geografiska förutsättningarna i Gävleborg medför att länet är beroende av en välfungerande och hållbar infrastruktur. Den påverkar förutsättningarna för näringsliv, arbetsmarknad och individers möjligheter att bo, leva och verka i länets alla delar. En fungerande infrastruktur och ett transportsystem ska vara tillgängligt, i bemärkelses att det möter behoven för alla, oavsett kön, ålder, förmågor eller bakgrund.

Läs mer: Regional infrastrukturplan 2022-2033 för Gävleborgs län (pdf)