Gävleborg utvald att ansöka om att bilda en Europeisk Digital Innovationshub, EDIH

Vinnova har rekommenderat Gävleborgs initiativ att bilda en EDIH till regeringen. Sedan en tid tillbaka har ett intensivt arbete pågått att lämna in en konkurrenskraftig och trovärdig ansökan. Under våren vet vi om vi kommer att väljas ut av EU-kommissionen att långsiktigt vara en del av EU:s satsning på att förstärka resurserna att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

IT-klustren Fiber Optic Valley i Hudiksvall,  Future Position X i Gävle, Sandbacka Science Park i Sandviken och Bron Innovation i Sundsvall har tillsammans med forskningsinstitutet RISE i Hudiksvall samverkat för att bli en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH). Ett unikt initiativ kallat Mid Sweden Industry och GovTech (MIGHTY) som blir en av innovationsmyndigheten Vinnovas svenska representanter och som sätter spetskompetens i Norra Mellansverige och Mellersta Norrland på kartan. 

Den plan som finns för att stärka våra företag och offentlig sektor i ett europeiskt sammanhang bedöms vara konkurrenskraftigt och trovärdigt av Vinnova. Nu har vi möjlighet att samla de offentliga resurser som finns för att erbjuda tillgång till testmiljöer, finansiering, nätverk och expertis – både i vår region och i hela Europa. Det gör att vi kan utveckla våra styrkeområden och visa upp vår spetskompetens tillsammans med andra i EU.

Digitaliserar Europa

Den 23 oktober meddelande Innovationsmyndigheten VINNOVA att Initiativet MIGHTY är en av deras svenska kandidater som får ansöka om att bli en Europeisk Digital Innovationshubb. MIGHTY-samarbetet handlar om att stötta små- och medelstora företag och offentlig sektor i Norra Mellansverige och Mellersta Norrland att ta tillvara möjligheterna med digitalisering med särskilt fokus på Artificiell Intelligens (AI) inom både offentlig och privat sektor.

Initiativet MIGHTY leds idag av fyra regionala klusterorganisationer, Fiber Optic Valley, Future Position X (FPX), Sandbacka Science Park och Bron Innovation och de täcker fem regioner, Gävleborg, Dalarna, Jämtland Härjedalen, Västernorrland och Värmland. Utöver det ingår samverkanspartners från näringsliv och offentlig sektor. Region Gävleborg har det nationella uppdraget att leda arbetet för regional utveckling och prioriterar arbetet för att utveckla regionens styrkeområden genom arbetet med vår innovationsstrategi för smart specialisering. Samverkan sker också med regionala universitet, högskolor och industriella utvecklingscentrum, IUC.

Unika utmaningar

Utmärkande i dessa regioner är det förhållandevis höga antalet små och medelstora företag i kombination med antalet anställda inom industrin jämfört med övriga Sverige. Det som också skiljer detta initiativ från de flesta andra regioner är att en betydande del definieras som glesbefolkade områden, vilket ger unika utmaningar för industrin och den offentliga sektorn för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på de globala marknaderna eller för att leverera välfärdstjänster av högsta klass.

Vad är en Europeisk Digital Innovationshubb, EDIH?

Tanken är att dessa hubbar ska ha en central roll vid genomförandet av programmet och möjliggöra de senaste digitala teknikerna, inklusive artificiell intelligens (AI), cybersäkerhet och högpresterande datorsystem (HPC). Syftet med satsningen på EDIH är att stimulera en digital transformation inom alla branscher och inom offentlig sektor i EU. Huvudfokus ligger på ökad digitalisering i företag, framförallt de små och medelstora, samt på de delar av offentlig sektor som har behov av ökad digitalisering.

Region Gävleborg har ansvar att samordna det regionala utvecklingsarbetet. Det innebär att på lång sikt skapa förutsättningar för strategisk samverkan så att vi kan få en hållbar tillväxt och en attraktiv region som bidrar till att lösa samhällsutmaningarna. För att på bästa sätt nyttja de europeiska resurserna har vi valt att driva arbetet för att skapa en digital innovationshubb. Det ska vara en resurs för företag och offentlig sektor att på bästa sätt ta tillvara på digitaliserings möjligheter. Viktigt är att nå ut regionalt och att lyfta vår spetskompetens till övriga företag och aktörer i Europa.

Viktiga organisationer att driva detta är Gävleborgs IT-kluster, Högskolan i Gävle och Region Gävleborg som också samlar aktörerna för att utveckla arbetet med styrkeområdet digitala tjänster och processer. Vi görr denna ansökan tillsammans med innovationsfrämjare, offentlig sektor och akademin i Norra Mellansverige (Gävleborg, Dalarna och Värmland) och i Mellersta Norrland (Västernorrland och Jämtland/Härjedalen). En styrka är att vi tillsammans täcker en tredjedel av Sveriges yta och redan idag når ut till målgrupperna. Tillsammans kan vi erbjuda konkurrenskraftiga resurser.

 

Läs mer här; https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs