Avsiktsförklaring för tågstation vid Gävle sjukhus

Företrädare för Gävle kommun, Region Gävleborg och Trafikverket tecknade i dagarna en avsiktsförklaring gällande en framtida tågstation vid Gävle sjukhus.

I avsiktsförklaringen beskrivs vad respektive part behöver göra för att en tågstation ska kunna stå klar någon gång mellan 2031 och 2032.

 Utvecklingen av en tågstation vid sjukhuset är en viktig pusselbit i utbyggnaden av kollektivtrafiken i Gävle och hela vår region. Det har också en viktig påverkan på bygget av nya bostäder och skapandet av arbetstillfällen. Det är också viktigt att det ska vara enkelt och smidigt att resa hållbart, säger Åsa Wiklund Lång (S), ordförande kommunstyrelsen i Gävle.

Den nya stationen innebär att pendlare och resande med tåg och buss får närmare till sjukhuset, högskolan och kringliggande stadsdelar.

Som regionstyrelsens ordförande ser jag Gävle Västra som en mycket viktig investering för hela vårt län, eftersom den kommer att bidra till vår politiska målsättning om bättre pendlingsmöjligheter för fler i länet, vilket är bra för både jobb och tillväxt, säger Eva Lindberg (S).

En helt ny station intill Gävle sjukhus kommer också att tydligt öka tillgängligheten för patienterna och deras anhöriga men också för alla som jobbar vid sjukhuset. Så Gävle Västra kommer att bidra till att binda ihop länet, öka sammanhållningen och stärka vår konkurrenskraft, säger Eva Lindberg.

Förutom stadsbussarna i Gävle kommer stationen att kunna trafikeras av X-trafiks fjärrbussar och tåg, Tåg i Bergslagen, UL och SJ.

Ambitionen är att stationen ska börja byggas 2026, och någon gång mellan 2031 och 2032 planeras den stå klar.

Viktiga åtgärder

Avsiktsförklaringen lyfter ett antal viktiga åtgärder. Några av dessa är:

  • Utformning av plattformar och plattformsförbindelser. Arbetet med att ta fram ett förslag på hur en stationsanläggning kan se ut pågår redan.
  • Gång- och cykelbro och/eller vägbro avsedd för kollektivtrafik. Sammanlänkar Sätra med Gävle sjukhus.
  • Stationsområde/bytesnod som är integrerad med spår, plattformar och plattformsförbindelser och kommunala vägar och gång- och cykelvägar.
  • Mottagningsstationen för elleveranser behöver flyttas för att frigöra mark för de utökade antal spår som planeras.

Åtgärderna i avsiktsförklaringen finansieras med medel från den nationella planen för infrastruktur och från länstransportplanen. Gävle kommun kommer också att vara en stor part i finansieringen av Gävle Västra.

Det här är en viktig överenskommelse för det fortsatta arbetet så att alla parters planering effektivt kan tas framåt, säger Catherine Kotake, regional direktör på Trafikverket.

En tågstation vid Gävle sjukhus bidrar till ett mer stabilt och flexibelt järnvägssystem. Vid till exempel en framtida ombyggnad eller trafikstörning vid Gävle central kan stationen vid Gävle sjukhus nyttjas på ett smidigt sätt, säger Catherine Kotake.

För att stationen ska bli verklighet behöver nu en detaljplan och en järnvägsplan färdigställas.*

Möte med fokus på samverkan

Torsdag den 30 september hölls ett digitalt möte där ett 60-tal beslutsfattare och tjänstepersoner från Gävle kommun, Region Gävleborg och Trafikverket deltog. Under mötet diskuterades några av de infrastruktursatsningar som kommer att genomföras i och kring Gävle de kommande åren.

Under mötet närvarade även Patrik Öhlund, Director Energy Markets vid Microsoft, som bland annat berättade om Microsofts etablering i Gävleborgs län.

Avslutningsvis fick deltagarna ta del av lägesrapporter från tre viktiga infrastruktursatsningar, nämligen:

  • Gävle-Kringlan. Trafikverket planerar att bygga nytt dubbelspår mellan Gävle och Kringlan (Axmartavlan), en sträcka på ca 4 mil. Den nya sträckningen planeras gå västerut från Gävle Central, där Ostkustbanans två spår placeras intill Bergslagsbanans två befintliga spår fram till läget för föreslagen ny tågstation i Tolvfors, Gävle Västra.
  • Näringen. På Näringen planeras en av Gävles största stadsomvandlingar genom tiderna, och det är också en av regeringens satsningar på hållbara städer. Första etappen av Näringen är Nyhamn, där byggnationerna beräknas starta år 2025.
  • Tolvforsskogen. Här planeras en ny nod för gods på väg, järnväg och sjöfart i ett område på hela 1000 hektar.

*Detaljplan är en plankarta med tillhörande beskrivning som tas fram för en geografisk plats och skapar förutsättningar för kommande utveckling. Detaljplanen tas fram av Gävle kommun, med samråd och granskningssamråd som medel för medborgardialog. Planen visar var natur, infrastruktur och bebyggelse ska vara samt vilken form av bebyggelse som får finnas på platsen (kontor, bostäder etc). Järnvägsplanen är Trafikverkets motsvarighet till kommunens detaljplan. Inom ramen för en järnvägsplan tas utformningen av den statliga anläggningen fram, där järnvägsspåren framgår i geografisk position och utformning samt i det här fallet även stationens läge och utformning på plattform och plattformförbindelse. Järnvägsplanen har likvärdig process som detaljplanen, med möjlighet för inspel vid samråd och granskningsskede.

Mer information

Läs avsiktsförklaringen i sin helhet