Lena Lejerström
Lena Lejerström, strateg för näringslivsutveckling i Region Gävleborg. Foto: Nils Petter Nilsson.

Region Gävleborg

En del i det regionala utvecklingsarbete som Region Gävleborg samordnar och samverkar inom handlar om att främja företagande och innovationer i länet. Lena Lejerström arbetar som strateg med näringslivsutveckling i Region Gävleborg och driver bland annat arbetet inom den del av projektet ”Vi ställer om!” som syftar till att ge stöd till företag som drabbats av pandemin att ställa om sina verksamheter. Här berättar Lena om de erfarenheter hon tagit med sig från arbetet.

Vilket behov ser du är störst hos företagen?

Det allra största behovet hos de näringar som är specifikt utsatta av pandemin, bland annat besöksnäring och specifika delar inom restaurangbranschen, handeln och mötesindustrin, är att få pengar som lättnader eller ersättning för förlorade intäkter i deras respektive verksamheter. När det gäller hjälp kring det vi kan erbjuda inom ramen för projektet, kompetenshöjande insatser såsom utbildningar och coachning, är topp tre mest efterfrågade delarna; marknadsföring, digitalisering och paketering.

Vilka insatser har påbörjats eller genomförts för att stötta företag under pandemin?

Vi har arbetat fram ett antal olika aktiviteter för företag att delta i, som syftar till att ge möjligheter till coaching, utbildning och inspiration att ställa om på ett hållbart sätt.

  • Kurbits omställning är ett affärsutvecklingsprogram som riktar in sig specifikt på omställning. Vi har genomfört fyra programomgångar där 30 olika företag varav 32 individer har deltagit och fått hjälp med hur de kan ställa om sina verksamheter.
  • I januari 2021 genomförde vi det digitala eventet ”I coronapandemins tid – besöksnäringen nu och framåt?” där vi ville inspirera och ge kunskap om att det finns hopp och en framtid för företag trots en pandemi. En panel bestående av representanter från Visit Sweden, Högskolan i Dalarna och reseprofilen Lottie Knutson lyfte och diskuterade hur pandemin kan tänkas påverka turismen framåt och vilka trender och resmönster vi kan väntas se framöver.
    Fem olika företag inom besöksnäringen från Gävleborgsregionen berättade också om hur de drabbats av pandemin och hur de har arbetat för att ställa om sina respektive verksamheter.
  • Digital närvaro är en utbildning i digitalisering riktat till företag inom handeln och serviceföretag.
  • Individuell coachning till restauranger är också något som görs under projekttiden. Tio utvalda restauranger ska via projektet få stöd i att ställa om på ett hållbart sätt och ”tänka nytt” för att överleva och utvecklas.
  • Kurbits hållbar produktutveckling/Kreativt produktutvecklingslabb är en insats som syftar till att hjälpa till i omställningen av produktutveckling och paketering för bättre lönsamhet i den rådande situationen.
  • Digitaliseringsutbildning för besöksnäringsföretag är ett initiativ för att öka företagens digitala kunskap. En högre digital kunskap kan hjälpa företagens synlighet och effektivitet samt gör dem i sin tur mer lönsamma och uthålliga.

Hur har insatserna hjälpt tills nu?

Utvärderingarna på de aktiviteter som hittills slutförts har gett ett gott resultat. De flesta företagen anser sig hjälpta av det som de tagit del av.

Pandemin har påverkat företagsklimatet. Vilka lärdomar tar du med dig?

Att det offentliga i framtiden måste vara mer förberedd när det kommer kriser, så att vi kan agera snabbare med stöd.

Vilket medskick vill du ge till företagare i länet?

Att prata med varandra, stödja varandra och försöka få till andra typer av samarbeten – ”tänka utanför boxen” för att tillsammans ta sig igenom pandemin. Ta del av de insatser som ges om de har möjlighet. Läsa av marknaden och kommunicera vad de gör och leva upp till de åtgärder de tagit på grund av pandemin, som de lovat. Och till sist, ge inte upp!