vi ställer om

Vi ställer om

Coronapandemin har skapat nya utmaningar för Gävleborgs näringsliv och många företag tvingas till omställning och ökad beredskap för att behålla sin konkurrenskraft. Projektet Vi ställer om, syftar till att hjälpa företag med stöd och rådgivning och fyller därmed en viktig funktion i omställnings – och utvecklingsarbetet.

Projektet har fokus på att accelerera små och medelstoras företag omställning och utveckling till att bli mer innovativa, mer digitaliserade, mer hållbara och mer internationaliserade för stärkt konkurrenskraft, vilket är centralt för en fortsatt positiv utveckling för det regionala näringslivet i Gävleborg.

Det gäller bland annat att hitta nya affärsmodeller och nya affärsidéer, att blir mer innovativ, att hitta nya målgrupper och nya marknader, att bli mer digital och mer hållbar. Detta är behov som fanns tidigare men som har förstärkts än mer av den kris vi befinner oss i. 

Projektet kommer särskilt att erbjuda processtöd för hållbarhet i syfte att nyttja hållbarhetsdimensionerna för att stärka bolagens framtida konkurrenskraft. Den långsiktiga effekten förväntas vara att företagen i större utsträckning integrerar hållbarhetsarbete i verksamheterna och affärsmodellerna och bidrar därmed till att uppfylla målen i Agenda 2030. Projektet har särskilt fokus på att jobba med jämställdhet och inkludering för att säkerställa att underrepresenterade grupper får samma stöd till rådgivning och utveckling.

Lärandet i projektet är centralt! Norra Mellansverige har en svagare förmåga till återhämtning efter kris än andra regioner i Sverige. Vi behöver förstå varför så att vi kan bli mer motståndskraftiga i framtiden.

Övergripande mål
Fler idéer som kan leda till hållbara innovationer för omställning har tagits vidare.

Modul 1
Fler företag har fått stöd och rådgivning om hur de kan ställa om sin verksamhet.

Modul 2
Flera företag har fått fördjupad rådgivning och kan därigenom påbörja eller genomföra en omställning av sin verksamhet när det gäller digitalisering och hållbarhet.

Modul 3
Fler idéer som kan leda till hållbara innovationer för omställning har tagits vidare.

Modul 4
Det regionala företagsfrämjande systemet har fått ökad kunskap och bättre beredskap kring krishantering och omställning i näringslivet.

Coronakrisen och företagens situation (pdf)