Smarta arenor

Som en del av den regionala innovationsstrategin för smart specialisering utvecklas fem smarta arenor inom styrkeområden som har unika eller särskilt utmärkta förutsättningar, kompetenser och färdigheter i Gävleborg. Varje arena koordineras av en processledare.

En smart arena är en mötesplats för samverkan mellan olika kompetenser i samhället, det vill säga personer från områden som forskning, näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle. Målet med samverkan är att möjliggöra fler innovationer i Gävleborg utifrån de resurser och kompetenser som finns i vår region. Exempel på innovationer kan vara nya företagsidéer eller projekt som tar ansvar för att lösa samhällsutmaningar, vilket långsiktigt kan leda till ökad tillväxt och attraktion för Gävleborg. 

I en arena ska vi tillsammans ta fram idéer och hitta hållbara lösningar på samhällsutmaningar som är kopplade till de olika styrkeområden som prioriterats i den regionala innovationsstrategin för smart specialisering. Det gör vi genom att dela lärdomar och erfarenheter, inspirera varandra till nya tankebanor och perspektiv eller till exempel hitta nya samverkansformer över organisationsgränser. Exempel på innovationer som kan genereras av en smart arena kan vara nya företagsidéer, arbetssätt eller projekt som tar ansvar för att lösa samhällsutmaningar.

En smart arena kan ses som ett strategiskt verktyg för att på ett effektivt sätt ta vara på och nyttja regionens resurser, möjligheter och kompetenser med ökad tillväxt och attraktivitet som mål.

  

Processledarna har ordet

Madelene Håkansson, Smarta hållbara städer och samhällen

"Skulle jag beskriva arenan med tre ord skulle jag säga att det handlar om bebyggelse, transporter och ett hållbart liv. Det skulle kunna vara;

- nya stadsdelar som är byggda med lokala råvaror och internationell spetskompetens inom byggnadsteknik och stadsplanering,

- transporter för såväl personer som gods som är digitaliserade, elektrifierade där det är lämpligt och biobränslebaserande där det är bättre och oavsett effektiviserade för minimal energiåtgång, vilket möjliggör ett hållbart liv oavsett om du bor på landet eller i staden, eller

- sammanfattningsvis en samhällsbyggnad som är organiserad utifrån att maximera människors möjligheter nu och i framtiden inom de planetära gränser vi känner till idag.

Det är så otroligt mycket spännande pågår redan inom ämnesområdet "smarta hållbara städer och samhällen” inom länet. Spännande projekt har dock lätt en tendens att bli relativt avgränsade och agera inom sin egen bubbla. Just nu är fokus att greppa utmaningar kring att koppla ihop dessa bubblande initiativ med varandra, för att skapa ett system som är större än de enskilda delarna. 

Har du som läser detta något övrigt du undrar över eller spännande initiativ du vill dela med dig om? Initiativen eller projekten kan handla om allt från innovativa sätt att bo på, hur vi reser eller transporterar gods samt närbesläktade frågor däremellan. Hör gärna av dig!"

 

Anna Beminge Linde, Digitala tjänster och processer

"Globaliseringen och digitaliseringen innebär både utmaningar och möjligheter som i stort sett berör oss alla på många olika sätt. Teknik, affärsmodeller, tjänster, förväntningar och behov utvecklas och förändras hela tiden. EU fokuserar på detta i kommande programperiod efter 2021, och kommer att leda arbetet genom Digital Europe/Digitala Europa. Arenan för Digitala tjänster och processer vill fånga upp idéer, hjälpa till att utveckla och driva dem vidare. Vi ska erbjuda möjligheter att växla upp, koppla ihop, finansiera och sprida dem. 

I Gävleborg har vi många spetsar både inom näringsliv och forskning som ligger i framkant inom till exempel positionering, sensorteknologi, hydraulik och 5G. Både stora världsledande exportföretag och små- och medelstora företag arbetar på olika sätt med att delta i och utveckla det digitala området. Med teknik- och tjänsteutveckling, tjänster och produkter, affärsmodeller och tillämpning i olika former skapas stora möjligheter till innovation och en hållbar tillväxt.

Vi har flera framgångsrika kluster som arbetar med att utveckla möjligheterna för näringslivet så att de blir hållbart konkurrenskraftiga och har ett utvecklat arbetssätt och samverkan för att leda innovativa idéer vidare. Arenan kommer att kunna lyfta och utveckla de styrkor vi har idag och vill bidra med kunskap och kompetens för övriga arenor så att vi gemensamt bidrar med innovativa och hållbara lösningar på samhällsutmaningarna. Den ska vara en samlande plats där innovativa idéer kan tas vidare och synliggöras för omvärlden, det är min vision!"

 

Ingrid Smålänning-Lysell, Hållbart och inkluderande arbetsliv

"Utmaningsdrivet, gränsöverskridande och nyskapande kan vara de ord som kännetecknar arenan. Den tar sig an samhällsutmaningen om ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. Målet är ett ökat flöde av hållbara idéer som kan leda till innovationer genom kreativa och inkluderande möten och processer. Genom att föra ihop olika kompetenser och grupper av människor i olika former av idéverkstäder och processer tror och hoppas vi på ett ökat flöde av idéer som på sikt kan leda till utmaningsdrivna innovationer.

Under våren kommer det att genomföras flera planeringsmöten och workshops för prioritering och fördjupning av de områden arenan skall ta sig an. En arbetsgrupp för etablering av arenan kommer att bildas och målet är att komma igång med idéverkstäder och processer innan sommaren.

Jag ser fram emot många kreativa och givande möten inom projektet och har en stor tro på kollektiv kraft och intelligens. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Tipsa mig gärna om aktiviteter, aktörer, projekt m.m. som pågår inom området Hållbart och inkluderande arbetsliv."

 

Anna Douglas, Materialteknologi och hållbar produktion

"Materialteknologi och hållbar produktion har en lång och stark historia inom Gävleborg. Den framtida konkurrenskraften kan ske genom utveckling, ständig förbättring och innovation. Den smarta arenan är en process som skapar nya grupperingar som kommer att öka hastigheten och volymen av innovativa idéer för att stödja hållbar och inkluderande industriell övergång och utveckling.

Innovation och tillväxt kan komma från olika källor, till exempel genom att identifiera nya material, applikationer, produktionsteknik, ledarskap och affärsmodeller, hitta tekniska och mänskliga lösningar på utmaningar i alla faser av värdekedjan för lokala, nationella och globala utmaningar. Det handlar om att koppla ihop kreativa personer med utmaningar och möjligheter.

Det finns mycket arbete på regional, nationell och internationell nivå som behöver kopplas till dem som arbetar inom innovativa små och medelstora företag, akademier och invånare som försöker hantera samhällsproblem. Samarbete mellan olika sektorer i samhället är nyckeln till att upptäcka nya idéer!

Gävleborg är idag involverad i många initiativ som skapar möjligheter till ny tillväxt och innovation på området. Till exempel har Region Gävleborg nyligen blivit medlem av Vanguard-initiativet, ett nätverk av europeiska regioner som skapar samarbetsprojekt inom viktiga tekniska områden. Vårt medlemskap kommer att ge betydande möjligheter för forskning och den privata sektorns engagemang. Gävleborg har också blivit pilot för industriell omvandling från OECD och EU, vilket har gett insikter som kommer att sammanfattas och kommuniceras under 2019."

 

Elin Skogens, Bioekonomi

"Smarta arenan Bioekonomi bygger på grundtanken att ersätta fossila råvaror med förnybara från skog, jord och vatten, där Gävleborg framförallt har en stark tradition inom skog. Cirkulär bioekonomi och bioinnovation är centrala begrepp. Exempel på områden i fokus är drivmedel, bioplaster och nya cellulosabaserade material inom till exempel textil och byggsektorn.

Det pågår fantastiskt mycket inom bioekonomi och cirkulär ekonomi idag, mellan aktörer inom regionen och utanför. Och det sker en rasande snabb utveckling just nu – bioinnovationer – så det gäller att både lyfta det som sker i Gävleborg och att hänga med i utvecklingen överlag.

I arenan kopplar vi ihop aktörer med samhällsutmaningar och trender (omvärldsbevakning) inom bioekonomi för att främja nya idéer för framtiden. Vi kommer att samverka mer med nätverk, kluster och aktörer i andra regioner i Sverige och Europa kring bioekonomi. Exempel på det är att Region Gävleborg nu är medlemmar i Vanguard-initiativet på europeisk nivå där det finns en pilot om bioekonomi, samt att vi har goda kontakter med de nätverk som redan finns etablerade. Aktiva aktörer i regionen ska lättare kunna ta del av vad som redan pågår och få fler sätt att hitta nya idéer som kan leda till innovationsprojekt."