Smart samverkan, styrkeområden och samordnad kommunikation

Arbetet i Innovationsklivet handlar om att erbjuda invånare mer tillgängliga och effektiva tjänster för innovationsutveckling genom att forma en gränsöverskridande samverkan, organisatoriskt och geografiskt, mellan forskare, näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle. Att tänka på nya sätt, arbeta efter gemensamma metoder och starta gemensamma projekt ska driva fram idéer som kan vidareutvecklas till innovationer.

Smart samverkan

För att generera ett sammanhållet, tydligt och tillgängligt innovationsstödsystem genomförs smart samverkan. Det är ett arbete där Gävleborgs innovationsfrämjande aktörer utvecklar gemensamma modeller och verktyg för att driva innovationsprocesser från idé till efterfrågad produkt eller tjänst på marknaden. Bland annat ska gemensamma arbetsmetoder för att driva innovationsprocesser tas fram liksom ett gemensamt DMP-system (Data Management Plattform) och gemensamma mätmetoder. Regionens testbäddar, där nya idéer kan testas i praktisk verklighet under utvecklingsfasen, ska därtill göras mer tillgängliga.

Styrkeområden

Genom den regionala innovationsstrategin för smart specialisering kraftsamlar vi inom styrkeområden med unika eller särskilt utmärkta förutsättningar för att utveckla innovation.

Varje styrkeområde koordineras av en processledare som samlar näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle till mötesplatser och samarbeten för att generera hållbara lösningar kring olika samhällsutmaningar. Målet är att korsa kompetenser, dela lärdomar och erfarenheter och inspirera till nya tankebanor för att möjliggöra och öka flödet av företagsidéer och gemensamma innovationsprojekt.

Gävleborgs fem styrkeområden är:

Samordnad kommunikation

I projektet utvecklas en samordnad extern kommunikation för att visa hur invånare tar del av Gävleborgs innovationsstödssystem, sprida resultat om de hållbara innovationslösningar som föds i länet och stärka den nationella och internationella attraktionskraften för Gävleborgsregionen.