Strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige

Region Gävleborg har tillsammans med de andra regionerna i Norra Mellansverige, det vill säga Dalarna och Värmland, tagit fram en gemensam strategi för en industriell omvandling. Syftet med strategin är att stärka förutsättningarna för att industrin i de tre länen ska kunna ställa om och utvecklas för en fortsatt hållbar konkurrenskraft.

Målet med strategin är en stark, hållbar och innovativ industri i Norra Mellansverige som tar tillvara möjligheterna i industrins omvandling.

Strategin tar sin utgångspunkt i ett antal utmaningar som är gemensamma för länen i Norra Mellansverige:

  • Låg innovationskapacitet i små och medelstora företag
  • Bristande matchning av företagens kompetensbehov och arbetskraftsutbud
  • Låg utgifts- och investeringsnivå inom forskning och innovation
  • Starkt beroende av internationalisering, men låg grad av internationalisering av små och medelstora företag
  • Bristande strategisk samordning och styrning av insatser på en länsövergripande nivå.

Strategin har sex prioriteringar

Resurser och kapacitet för innovation – Utveckla ett system som säkerställer att norra Mellansverige har de kunskapsflöden, de resurser och den infrastruktur som krävs för framgångsrika innovationsprocesser.

Ökad närvaro i globala värdekedjor – Profilera regionen internationellt och underlätta för små och medelstora företag att verka i internationella samarbeten och på internationella marknader.

Stärkt omställningsförmåga för små och medelstora företag – Säkerställ att det finns stöd och verktyg för små och medelstora företag att öka kapaciteten för och möjligheterna till omställning genom digitalisering och nya affärsmodeller.

Kompetenser för en attraktiv industri – Utveckla industrins attraktionskraft och säkerställ att det finns utbildningar och system för alla grupper, som är anpassade efter industrins befintliga och framtida behov av kompetens.

Grön och cirkulär industri – Denna prioritering är integrerad i genomförande av samtliga föregående prioriteringar och söker genom olika slags insatser säkerställa att omvandlingen genomförs på ett sätt så att den verkar i enlighet med och även till nytta för samhällets bredare omvandling till ett hållbart samhälle med en grön och cirkulär ekonomi.

Strategisk styrning och samordning – Ett gemensamt stöd för industriell omvandling i norra Mellansverige som möjliggör ett mer effektivt och kraftfullt genomslag och undviker uppsplittring av insatser.