Regioner i industriell omvandling: Pilotsatsning ”Challenge Lab Såddfond” i Norra Mellansverige

Challenge Lab Såddfond Norra Mellansverige (NMS) fokuserar på att stötta transformativa och innovativa lösningar som leder till en koldioxidsnål och resurseffektiv omvandling av industrin och samhället.

Regionerna som utgör Norra Mellansverige (NMS), det vill säga Gävleborg, Dalarna och Värmland, genomgår en övergripande industriell omvandling med konsekvenser för näringsliv, jobb och samhälle. Med sin långa industriella historia har Norra Mellansveriges regioner en stor potential att omvandla möjligheter som dagens globala megatrender erbjuder till en fortsatt hållbar regional tillväxt, men det finns en risk att dessa möjligheter missas. En positiv industriell omvandling kräver förmåga att möta nya marknadstryck och att skapa nya möjligheter för näringsliv, arbetstagare och samhället. En framgångsrik industriell omvandling är inte bara beroende av att den ekonomiska tillväxten får ny kraft utan också av att tillväxten är hållbar, fördelas rättvist och skapar möjligheter för alla.

Bakgrund

I januari 2018 valde EU-kommissionen ut Norra Mellansverige till att delta i pilotsatsningen "Regioner i industriell omvandling". Pilotsatsningen syftar till att tillsammans identifiera nya sätt och verktyg för att utveckla en hållbar ekonomisk utveckling i europeiska industriregioner genom ökat kunskapsutbyte och stärkt samverkan och dialog mellan EU-kommissionen, regionerna och dess näringsliv. Ökad innovationskraft genom så kallad smart specialisering har varit en viktig utgångspunkt i arbetet där också OECD har varit en part.

Deltagandet i pilotsatsningen har bland annat lett fram till en gemensam strategi; Strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige som är ett ramverk för fortsatt handling inom regionens utmaningar och möjligheter. En annan del i pilotsatsningen är att varje deltagande region fått möjligheter att testa nya metoder för en hållbar omvandling baserad på en av sina utmaningar. I Norra Mellansverige är Challenge Lab Såddfond en sådan åtgärd. Tillsammans med genomförandet av ”Challenge Lab” för en koldioxidsnål ekonomi och ett resurseffektivt samhälle.

”Challenge Lab” och Challenge Lab Såddfond syftar till att pilottesta en metod för att anta tre definierade utmaningar för industriell omvandling i Norra Mellansverige:

  • Låg innovationskapacitet bland små och medelstora företag*
  • Låg nivå av investering inom forskning och innovation
  • Bristande strategisk samordning och styrning

Challenge Lab Såddfond

Challenge Lab Såddfond syftar till att kickstarta samarbetsprojekt som involverar aktörer från Norra Mellansverige som tar itu med gemensamma komplexa systemutmaningar relaterade till koldioxidsnål och resurseffektiv utveckling av industri och samhället. Såddfonden är tillgänglig som en första stödmekanism för idéer som genereras under Challenge Lab. Såddfonden är dock INTE exklusiv för idéer som genereras under Challenge Lab utan är öppen för andra sökande förutsatt att de uppfyller kraven nedan.

Såddfonden finns tillgänglig för finansiering av initiativ från företagsgrupper och andra aktörer från länen i NMS (Dalarna, Gävleborg, Värmland) för forsknings-, utvecklings- och innovationsinitiativ som syftar till koldioxidsnål och resurseffektiv omvandling av industri och samhälle, upp till 150 000 SEK per projekt. Projekt med finansiering från Såddfonden får INTE finansieras med andra offentliga medel.

Ansökan

Såddfonden öppnar den 26 mars 2021 och sista ansökningsdag är den 17 maj 2021. Ansökningarna kommer att tas emot löpande och utvärderas av Challenge Labs styrgrupp.

Ladda ner ansökningsformuläret och läs mer om kriterier och ansökningsprocess i dokument nedan.

Challenge Lab Seed Fund - Ansökningsformulär (doc)

Challenge Lab Seed Fund Guide (pdf)

Ansökningsformulären samt andra dokument inom ramen för Challenge Lab Såddfond finns bara tillgängliga på engelska för att även kunna inkludera deltagare som inte talar svenska och för att de ska kunna läsas och förstås av EU kommissionen som finansierar satsningen.

Organisationer som stöds av Challenge Lab Såddfond förväntas delta i uppföljningsaktiviteter för att återrapportera lärdomar, samt presentera sina resultat i ett slutseminarium (preliminärt planerat till december 2021).

*Kategorin mikroföretag, små och medelstora företag består av företag som sysselsätter färre än 250 personer och som omsätter högst 50 miljoner euro per år och/eller en årlig balansomslutning på högst 43 miljoner euro." Utdrag ur artikel 2 i bilagan till rekommendation 2003/361/EG Se guiden för små och medelstora företag: SME Guide