Digitaliseringskoordinator

Region Gävleborg har en digitaliseringskoordinator som ska främja digitaliseringens möjligheter att driva regionens utveckling och möta samhällsutmaningarna.

Digitaliseringen sker genomgripande i dagens samhälle och det strategiska arbetet för detta som Sverige och EU driver kräver samverkan mellan flera politikområden. Därför ses ett behov av att samla de regionala aktörerna nationellt för att tillsammans med myndigheterna och andra aktörer nå målen. Det finns även ett behov nationellt att få en bild av hur digitaliseringen går i varje region för att bättre ta tillvara på goda erfarenheter. Digitaliseringskoordinatorn har en roll att förmedla den nationella politiken och synliggöra de regionala och lokala förutsättningarna.

De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna har erbjudits att inrätta en regional digitaliseringskoordinator fram till år 2025 av regeringen. Tillväxtverket har i uppdrag att stödja regionerna i detta och även att koordinera arbetet med digitala innovationshubbar och de europeiska digitala innovationshubbarna, EDIH, som finns i Sverige.

Digitalisering

I den regionala utvecklingsstrategin Tillsammans för framtidens Gävleborg 2020-2030, är effektmålet att Gävleborg har tagit tillvara digitaliseringens möjligheter i hela samhället. Det stämmer väl överens med den nationella digitaliseringsstrategin med visionen om ett hållbart digitaliserat Sverige. Där det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar.

Den nationella strategin fokuserar på fem områden:

  • Digitalt ledarskap
  • Digital trygghet
  • Digital kompetens
  • Digital infrastruktur
  • Digital innovation

Digitalisering har en central roll i att skapa hållbar regional tillväxt och potential för att minska geografins betydelse, skapa inkludering, god tillgänglighet och möjligheten att bo och driva konkurrenskraftiga företag i hela landet. Samtidigt som det har utvecklats strategier och insatser i regionerna för att öka användandet av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster finns det behov av att koordinera arbetet.

Digitalt utanförskap

Läs rapporten Digitalt utanförskap i arbetsför ålder (pdf)

Du kan även ta del av en sammanfattande version av rapporten Digitalt utanförskap i arbetsför ålder (ppt)

Länkar

För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi (pdf)

Digitaliseringskoordinatorer Tillväxtverket