Besöksnäring

Region Gävleborgs roll är att samordna den regionala besöksnäringen. Det innebär att vara rådgivare, nätverksbyggare och branschföreträdare samt att bidra till att ge besöksnäringen i regionen bästa möjliga förutsättningarna för att växa.

Foto: Karl Albin

Samordningsarbetet inom besöksnäringen utgår från den regionala utvecklingsstrategin och den regionala besöksnäringsstrategin som ligger i linje med den nationella besöksnäringsstrategin.

Region Gävleborg har också uppdraget att marknadsföra regionen på de internationella marknader som finns i strategin. Gävleborgs attraktionskraft ligger främst i natur- och kulturtillgångar och vår region erbjuder vildmark, berg, skärgård, djupa skogar och kulturarv.

Turism och besöksnäring är en växande sektor som genererar konsumtion inom flera olika branscher i svensk ekonomi. Enligt FNs turismorgan (UNWTO) bedömningar kommer det globala resandet att öka med cirka tre procent per år fram till 2030. Sverige och även Gävleborg har stor potential att kunna ta del av denna ökning.

Regional besöksnäringsstrategi för Gävleborg

Gävleborgs regionala besöksnäringsstrategi harmoniserar med besöksnäringsstrategin för Sverige. Den fokuserar på att få fler kvalitativa och hållbara upplevelser till försäljning och öka de kommersiella gästnätterna på ett hållbart sätt. 

Besöksnäringsstrategin fokuserar på sex utvecklingsområden:

Samverkan

 • Prestigelös samverkan mellan regionens aktörer på alla nivåer för ökad attraktionskraft och lönsamhet
 • Strategisk samordning på regional nivå — alla måste dra åt samma håll

Marknadsföring

 • Identifiera, utveckla och skapa varumärken som drar besökare till regionen
 • Marknadsföra regionen på regional, nationell och global nivå
 • Stolthet och kunskap inom regionen

Digital tillgänglighet

 • Tillgänglig på webben innan, under och efter resan
 • Enkelt att hitta och boka digitalt

Utveckling och paketering av produkter

 • Mer konkurrenskraftiga och kvalitetssäkrade produkter som attraherar väldefinierade målgrupper

Entreprenörstöd - kapital och kunskap

 • Öka tillgängligheten till kunskap och kapital för befintliga och nya satsningar inom besöksnäringen

Enkelt och behagligt resande

 • Lätt att ta sig till och röra sig i regionen på ett hållbart sätt
 • Lätt att hitta och behagligt att stanna
Foto: Sara Wennerqvist

Scandinavian Xperience

Utöver utvecklingsområdena finns även en marknads- och utbudsstrategi och ett gemensamt varumärke, Scandinavian Xperience, med i den reviderade strategin. Varumärket används som en gemensam avsändare och är främst framtagen för den internationella marknaden.

Mer om strategin kan du läsa här - Besöksnäringsstrategi för Gävleborg (pdf).

Du kan även ta del av handboken för det gemensamma varumärket Scandinavian Xperience - Handbok Scandinavian Xperience (pdf).