Näringsliv och innovation

Att främja utvecklingen av ett hållbart och innovativt näringsliv i Gävleborg

Avdelningen för Näringsliv och innovation har bland annat i uppgift att bidra till ett starkt, hållbart och innovativt näringsliv i Gävleborg.

I uppdraget ingår att ha en samordnande och stödjande roll för både utveckling, omställning och innovation i samverkan med företagsfrämjande och innovationsfrämjande aktörer. I rollen ingår även att ta initiativ, bidra och uppmuntra till processer och andra aktiviteter för att omvandla utmaningar till möjligheter till nytta för utveckling av näringslivet och på sikt även hela samhället.

Genom tillgång till kontakter på både internationell-, nationell-, regional- och lokal nivå tillsammans med kunskap om och ansvar för olika strategier, planer och andra verktyg ska avdelningen för Näringsliv och Innovation bidra till regional utveckling och tillväxt.  

Företagsfrämjare, Innovationsfrämjare, samarbetspartners och smart samverkan

De aktörer som har direkt kontakt mot enskilda företag och idégivare kallas företagsfrämjare och innovationsfrämjare. De erbjuder stöd för idéer, nyföretagande, affärsutveckling, kapitalförsörjning, kompetenskartläggningar, export, import, investeringar, etableringar, digitaliseringsinsatser, hållbarhetsinsatser, testbäddar och innovativa miljöer.

Tillsammans med Region Gävleborg och avdelningen för Näringsliv och Innovation m.fl. utgör de ett viktigt nätverk för utvecklingen av Gävleborgs näringsliv. Alla företag ska ha möjlighet att kunna utvecklas och växa oavsett näring, storlek och lokalisering.

Arbetet för smart samverkan handlar om att erbjuda både enskilda invånare, företag, offentliga aktörer och föreningar/idéburna aktörer möjlighet till otraditionell samverkan via nya former av tjänster och processer och gränsöverskridande samverkan, både organisatoriskt och geografiskt.

Gävleborgs innovationsfrämjande aktörer utvecklar och erbjuder därför olika modeller, metoder och verktyg för att driva innovationsprocesser från idé till efterfrågad produkt eller tjänst på marknaden. Att i nya konstellationer tänka på nya sätt, arbeta efter gemensamma metoder och starta gemensamma projekt kan driva fram idéer som kan vidareutvecklas till innovationer, nya företag och till utveckling och/eller omställning av befintliga företag.

Näringsliv i Gävleborg

I Gävleborg finns allt från tillverkningsindustri inom stål, skog och papper till företag inom besöksnäring, handel, kulturella och kreativa näringar, it-näringar och livsmedelsproduktion med mera. Gävleborg utgör ett starkt logistiskt nav med närhet till Uppsala- och Stockholmsregionen, Arlanda och har en internationell hamn.

Avdelningen för Näringsliv och innovation arbetar för att bidra till att stärka och utveckla en rad olika näringar där behov av stöd för utveckling och-/eller omställning är stort.