Happy handicapped woman on a wheelchair over a green meadow

Stöd till organisationer

Nedan finns information om verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom området folkhälsa.

Information och ansökan

Syfte

Att stödja föreningar och organisationer på länsnivå så att de självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen i Gävleborg. De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i regionen.

Genom olika organisationer får regionens invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

Vem kan söka?

Ideella idéburna organisationer som med sin verksamhet bidrar till att uppnå målen för Hållbarhetsnämnden.

Bedömningskriterier

För att ett förslag ska var aktuellt för en bedömning måste det tänkta samverkansområdet syfta till att uppnå målen i av hållbarhetsnämnden antagna program, policys eller riktlinjer. Sökande organisation måste bedriva verksamhet som bedöms vara av regionalt intresse, vara demokratiskt uppbyggd med egen styrelse och öppna för alla med frivilligt medlemskap. Verksamheten ska drivas utan kommersiellt syfte.

Utdelning

Handläggare gör en första bedömning utifrån de kriterier som finns antagna. Beslut om varje enskilt avtal fattas av hållbarhetsnämnden.

Blankett

Ansökningsblankett för samarbetsformen Idéburet offentligt partnerskap, IOP (pdf)

Ansökan och bilagor skickas till

Region Gävleborg
Avdelning Folkhälsa och hållbarhet
Jennie Palmberg
801 88 Gävle

Mer information

Handläggare Jennie Palmberg
jennie.palmberg@regiongavleborg.se
026-53 13 95

Syfte

Att stödja föreningar och organisationer på länsnivå så att de självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen i Gävleborg. De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i regionen.

Genom olika organisationer får regionens invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

Vem kan söka?

Ideella idéburna organisationer som med sin verksamhet bidrar till att uppnå målen i Region Gävleborgs folkhälsoprogram.

Bedömningskriterier

Bidraget kan sökas av organisationer med verksamhet i minst fyra av länets kommuner, är demokratiskt uppbyggd med egen styrelse och öppna för alla med frivilligt medlemskap. Verksamheten ska drivas utan kommersiellt syfte. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

Utdelning

Beslut fattas av Hållbarhetsnämnden en gång per år och avser bidrag för nästföljande år. Sista ansökningsdag är 1 september.

Blankett och anvisningar

Anvisningar för ideella idéburna organisationer (pdf)
Ansökningsblankett för ideella idéburna organisationer (pdf)

Ansökan och redovisning skickas till

Region Gävleborg
Avdelning Folkhälsa och hållbarhet
Annika Kandén
801 88 Gävle

Mer information

Handläggare Annika Kandén
026-63 70 36
annika.kanden@regiongavleborg.se