Jämställd regional tillväxt

Region Gävleborg genomför nu en satsning som ska stärka jämställdheten i det regionala tillväxtarbetet.

Målsättningen är att kvinnor och män, oavsett ålder och bakgrund, ska ha samma rätt och möjlighet till inflytande och tillgång till ekonomiskt stöd, som exempelvis projektmedel och direkta företagsstöd som satsas på regional tillväxt.

- Gävleborg står inför många utmaningar. Vår omvärld förändras – idéer, teknik, varor, värderingar och människor rör sig allt snabbare över gränser och kontinenter. Här behöver vi vara med och ta till vara på möjligheterna och vara ett län där nya lösningar och nya perspektiv får chans att utvecklas. Ett sätt att göra det är att bidra till ett näringsliv som präglas av respekt, jämställdhet, mångfald och lika möjligheter. Det driver regional utveckling, säger Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande.

Jämställdhetsperspektivet viktigt i alla beslut

Inom ramen för projektet ingår det att uppmärksamma hur maktordningar i samhället samverkar, hur hierarkier skapas och hur kön samspelar med andra sociala kategorier, till exempel utifrån bakgrund och ålder. Här är det viktigt att involvera en rad olika aktörer. Bland annat behöver politiker och tjänstepersoner i offentlig sektor få en ökad förståelse för vikten av att jämställdhet genomsyrar planering och genomförande av det regionala tillväxtarbetet.

I projektets uppdrag ingår:

  • Att utbilda medarbetare i jämställdhet, detta med hjälp av en så kallad personlig tränare.
  • Att utbilda företagsfrämjande aktörer i normmedvetet ledarskap.
  • Att stärka jämställdhetsperspektivet i styrdokument och processer i arbetet med fördelning av tillväxtmedel.
  • Att kartlägga, synliggöra och följa upp skillnader mellan kvinnor och män avseende inkomst, sysselsättning, företagande, projektstöd med mera.

Utgår från nationell strategi

Region Gävleborg får 5,2 miljoner kronor från Tillväxtverket för att arbeta med satsningen som sträcker sig fram till november 2018. Projektet omfattar kvalitets- och verksamhetsutveckling inom Region Gävleborg, men även aktörer som till exempel Tillväxtverket. Detta för att arbetet ska få genomslag i alla led – från styrning av vår egen verksamhet och hela vägen ut till den enskilde företagaren.

Arbetet tar sin utgångspunkt i den nationella strategin för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 2015-2020 – Öppna Upp.

Öppna Upp - nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor

I december 2015 gav regeringen Tillväxtverket i uppdrag att utveckla arbetet för jämställd regional tillväxt. Arbetet tar sin utgångspunkt i Öppna upp - en nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Målet är att kvinnor och män, oavsett ålder och bakgrund, ska ha samma rätt och möjlighet till inflytande och tillgång till resurser i det regionala tillväxtarbetet. I strategin föreslås åtgärder som har ett strukturförändrande fokus och som syftar till att utveckla ordinarie företagsfrämjande verksamhet. Att ge regionalt utvecklingsansvariga rätt förutsättningar för att kunna integrera jämställdhet i verksamheter och program är därför en viktig del i det regionala tillväxtarbetet.

Mer information

Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 2015-2020 – Öppna Upp

Tillväxtverket - Arbetet i regionerna

Lästips om företagande på lika villkor