Jämställdhet

Begreppen jämställd och jämlik regional utveckling innebär att kön alltid är en grundläggande indelningsgrund som sätts i relation till till exempel ålder, funktionalitet och etnicitet.

Att arbeta med jämställd regional tillväxt innebär att verka för att säkerställa likvärdiga villkor för kvinnor och män så att de får tillgång till regionala tillväxt- och utvecklingsresurser utifrån sina villkor och behov. Detta är ett kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete i Region Gävleborg för att säkerställa genomslag i alla led ifrån styrning av verksamheten och hela vägen ut till mottagaren.

Arbete med jämställd regional tillväxt är en del i arbetet med att skapa ett socialt hållbart Gävleborg och därmed uppfylla intentionerna i Regionala utvecklingsstrategin RUS – Nya Möjligheter 2013-2020.

Kontakt