Integration

En viktig del i integrationsarbetet är att utrikes födda ska känna sig som en del av det svenska samhället. För att kunna göra det fullt ut är det viktigt att olika grupper i samhället möts, har ett utbyte och accepterar varandra.

Att arbeta med ett integrationsperspektiv i regional tillväxt handlar om att människor, oavsett ursprung, behov och förutsättningar, ges likvärdiga möjligheter att kunna och vilja bidra till samhällsutvecklingen.

För att lyckas med det regionala utvecklingsuppdraget är det därför viktigt att i olika tillväxt- och utvecklingsinsatser säkerställa att utrikes föddas kompetens tas till vara. Det betyder att insatser som görs behöver nå alla och på så sätt möjliggöra att fler kan bidra till utvecklingen.

Integrationsarbetet är ett kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete inom Region Gävleborg. Syftet är att få med alla led, från styrning av verksamheten hela vägen ut till mottagaren. Det är även en del i arbetet med att skapa ett socialt hållbart Gävleborg och därmed uppfylla intentionerna i Regionala utvecklingsstrategin RUS – Nya Möjligheter 2013-2020.

I vårt utvecklingsuppdrag ingår att samordna utvecklingsarbetet och samverka med andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt. När det gäller arbetet med integration samordnar vi tillsammans med Länsstyrelsen ett partnerskap kallat Integration Gävleborg. Övriga aktörer i partnerskapet är Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Polisen, Högskolan i Gävle samt länets tio kommuner.