Information om personuppgiftshantering

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Personuppgifter samlas in från företaget Marknadsinformation.se med syfte att nå individer inom målgruppen unga vuxna, 19-25 år boende i Gävleborgs län för att genomföra enkätundersökningen Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Personuppgiftsansvarig
Hållbarhetsnämnden
Region Gävleborg
Regionkontoret
801 88 Gävle

Ändamål och laglig grund 

På Region Gävleborg behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra en större enkätundersökning som kallas LUPP. LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de metoderna vi använder oss av för att öka vår kunskap om och av unga. Region Gävleborg har som mål att alla barn och unga i regionen ska ha inflytande över såväl sin personliga situation som samhällets utveckling. Enkäten hjälper regionens beslutsfattare att fatta lämpliga beslut om bland annat jobb, utbildning, hälsa och fritid. Mer om vårt uppdrag om barn och unga kan man hitta i Hållbarhetsnämndens årsplan samt Folkhälsoprogrammet. Från och med 1 januari 2020 kommer även barnkonventionen att bli lag, det ställer högre krav på att Regioner och kommuner kan motivera beslut som rör barn och unga. För att kunna fatta lämpliga beslut krävs kunskap, statistik och information.

Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra en uppgift av allmänt intresse

Kategorier av personuppgifter

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn och kontaktuppgifter (adress, mobilnummer). Om du väljer att delta i undersökningen kan vi komma att behandla uppgifter om hälsa, sexuell läggning och etniskt ursprung.

Överföring till tredje land

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter lagras och gallras i enlighet med dataskyddsförordningen, annan tillämplig lagstiftning (tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen) samt våra informationsförvaltningsplaner. Dina uppgifter lagas endast under insamlingsperioden som pågår under perioden 23 september – 1 december.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Om du vill begära rättelse, radering eller begränsning av personuppgifter ber vi dig ange skälen till det.

 • Det personnummer eller organisationsnummer personuppgifterna avser.
 • För- och efternamn
 • Telefon dagtid
 • Vilka register/vilken nämnd hos Region Gävleborg som avses.

Vill du att någon ska företräda dig behöver vi en undertecknad fullmakt så att vi vet att du vill bli företrädd av den personen.

Begäran kan göras till dataskyddsombud@regiongavleborg.se eller med post till:

Region Gävleborg
Registerutdrag
Att: Dataskyddsombudet
801 88 Gävle

Ärendet diarieförs och registerutdraget skickas med rekommenderad post till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats ut.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos Region Gävleborg. Kontakta dataskyddsombud@regiongavleborg.se

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som Region Gävleborg behandlar. Ett registerutdrag ska innehålla information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa uppgifter kommer, vad som är ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnas ut.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

 • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för,
 • om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket,
 • om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas,
 • om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse,
 • om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

 • under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet,
 • om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa,
 • om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra skicka e-post till: dataskyddsombud@regiongavleborg.se

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter

För Region Gävleborgs verksamhet gäller offentlighetsprincipen, vilket innebär att - med undantag för uppgifter som skyddas av sekretess - vem som helst kan begära att få ta del av behandlade uppgifter.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till Region Gävleborg eller till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Personuppgiftsbiträden

Region Gävleborg anlitar personuppgiftsbiträden Offset och MUCF som har tillgång till dina personuppgifter. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Region Gävleborg har bestämt.