Exempel och metoder

Sammanhållande och kunskapshöjande. 

Som regional aktör är en av de viktigaste uppdragen att verka samordnande för kommunernas arbete, att verka sammanhållande för de styrdokument som berör barn- och ungdomspolitiken. 

Ett viktigt område är också att öka kunskapen hos politiker och tjänstemän kring barn och ungas uppväxtvillkor och verka för att kvalitetssäkra arbetet genom uppföljning, forskning och utvärdering.

Regionalt nätverk 

Idag finns det ett regionalt nätverk bestående av ungdomsstrateger/ ungdomskoordinatörer/ungdomssamordnare från kommunerna samt utvecklingsstrateger från Region Gävleborg. Syftet med nätverket är kunskapsutbyte och att tillsammans skapa förutsättningar och möjligheter för en sammanhållen och sektorsövergripande barn- och ungdomspolitik på både lokal och regional nivå. 

LUPP 

LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågors verktyg för att få kunskap om unga. LUPP är en mycket bred enkätundersökning där bland annat områden som fritid, skola, politik, samhälle och inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid tas upp. 

Under hösten 2016 genomförde Region Gävleborg LUPP i gruppen unga vuxna, 19-25 år, på uppdrag av alla kommuner i regionen. Samtliga 10 kommuner genomförde LUPP i årskurs 8 och 2 på gymnasiet.

38 sätt att involvera unga 

I den regionala barn- och ungdomspolitiska strategin för Gävleborg är det beslutat att unga ska ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen. Ett sätt att ge unga utrymme är att sprida alla kreativa och bra metoder och projekt som genomförs i vår region, i hopp om att inspirera andra till att involvera fler unga i sina verksamheter.Vi får ofta höra från kommuner eller andra aktörer i länet att de genomför spännande aktiviteter för att involvera unga på olika sätt. Vi startade en insamling för att samla dessa metoder, så att vi lättare kan lära av varandra och sprida goda exempel!

Vi har fått tips och bidrag från många olika håll, och dessa finns samlade i den här foldern. Under varje bidrag finns en kontaktperson om du blir nyfiken på aktiviteten och vill veta mer. 

Läs, inspireras och fortsätt sprida goda exempel!