Miljö

Gävleborg ligger långt fram inom den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling. Ett framåtsyftande miljöarbete med tillväxt i fokus för hela regionen. Ett prioriterat område är miljöteknik.

Den regionala utvecklingspolitiken har en tydlig inriktning mot en hållbar utveckling. Detta innebär en hållbar utveckling inom tre dimensioner; ekonomiskt, social och miljömässig.

Den långsiktiga hållbara utvecklingen skall genomsyra allt utvecklingsarbete, så även på Region Gävleborg.

Region Gävleborg arbetar aktivt inom Green Business Region med frågor kring affärsutveckling och miljöteknik. Inom Almi GävleDala bedrivs företagsrådgivning till företag inom bland annat miljöteknik.

Ekocenter

Ekocenter arbetar under Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd med miljöstrategiskt arbete utifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Vi arbetar med regionalt miljöstrategiskt arbete inom områdena cirkulär ekonomi, energi- och klimatarbete samt grön omställning.

Läs mer på Ekocenters sida på vår samverkanswebb