Vårdbarometern 2015 har lanserats

Vårdbarometern 2015 har lanserats, den årliga undersökningen som mäter befolkningens attityder och kännedom om hälso- och sjukvården. Resultatet visar bland annat att många i Gävleborgs län är villiga att avstå från antibiotika, stöd till livsstilsförändringar välkomnas och kännedomen om 1177 Vårdguiden ökar.

I årsrapporten framgår det att 86 procent av 1 000 tillfrågade Gävleborgare är beredda att avstå antibiotika när så är möjligt, även om det skulle innebär några extra sjukdagar. Region Gävleborg har arbetat aktivt med att minska antibiotikaförskrivningen och har den tredje lägsta antibiotikaförskrivningen i landet. 

– Det är glädjande siffror eftersom den ökande antibiotikaresistensen är ett av våra största globala folkhälsoproblem. Vi arbetar ständigt med att höja kunskaperna om riskerna med alltför generös förskrivning av antibiotika. Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta, kan vi alla bidra till att motverka resistens, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, Region Gävleborg.

Kännedomen om 1177 ökar

Undersökningen visar även att kännedomen om 1177 Vårdguiden har ökat markant. 87 procent av Gävleborgarna känner till att de kan ringa telefonnumret 1177 för att få råd och hjälp om sjukvård, vilket är en tydlig ökning sedan 2012 då det var 72 procent. Kvinnor känner till 1177 i betydligt högre grad än män, 94 procent jämfört med 79 procent, men kännedomen ökar i alla befolkningsgrupper.

Årets Vårdbarometer framkommer det att invånare är fortsatt mycket positivt inställda till att hälso- och sjukvården ska stödja dem till en livsstilsförändring, om det kan ge minst lika god effekt som läkemedelsbehandling. Hela 86 procent är siffran och variationen mellan landsting är liten. 

Sex av tio invånare har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården. Förtroendet varierar dock inom landet. Riksgenomsnittet är 63 procent och i Gävleborgs län är det 55 procent.

- Vårdbarometern ger oss viktig kunskap om medborgarnas attityder och förväntningar på sjukvården. Vi är lyhörda inför befolkningsperspektivet och arbetar engagerat för en kvalitativ hälso- och sjukvård som befolkningen känner stort förtroende för, säger Hannah-Karin Linck (C), regionråd och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Fakta om Vårdbarometern

Vårdbarometern är en nationell undersökning som genomförs årligen i samtliga landsting och regioner. Undersökningen avser att fånga den vuxna befolkningens attityder till, kännedom om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård. Vårdbarometern är en renodlad attitydundersökning och faktorer som påverkar svarsmönstret är flera, där allmänt hälsotillstånd är den bakgrundsvariabel som har allra störst betydelse. Syftet med Vårdbarometern är att stimulera till demokratisk dialog och att identifiera förbättringsområden. Undersökningen är därmed ett av verktygen i landstingens arbete för att planera, leda, styra och förbättra hälso- och sjukvården. I Gävleborgs län har 1 000 telefonintervjuer i befolkningen 18 år och äldre genomförts under 2015.

Läs hela rapporten på www.vardbarometern.nu

 

Kontaktperson

Johanna Alfredsson
Utredare
johanna.alfredsson@regiongavleborg.se   
026-15 50 24, 070-652 19 88