Trender och utmaningar inför år 2030 – ett diskussionsunderlag

Materialet är ett diskussionsunderlag som togs fram inför den målbildsdag som hölls 16 oktober 2015.

Diskussionsunderlaget syftade att ge en bild av kommande samhällsutmaningar, för att starta tankar kring oh diskussioner om, en önskvärd framtid i Gävleborgs län. Diskussionsunderlaget består av en sammanställning av ett urval befintliga prognoser och trender mot år 2030. Urvalet begränsades till generella och övergripande underlag med denna tidshorisont, bransch- eller ämnesspecifika prognoser inkluderades inte.

Trender och utmaningar inför år 2030 – ett diskussionsunderlag (pdf)

Kontaktperson

Emma Mårtensson
Utredare/folkhälsoutvecklare
emma.martensson@regiongavleborg.se
026-531181, 072-2038141